Cft: Ontwerpbegroting 2020 Curaçao voldoet niet aan aanwijzing
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gisteren op de tweede dinsdag van september ingediende begroting 2020 van het Land Curaçao is met 2.064 miljoen gulden aan inkomsten en uitgaven (gewone dienst plus kapitaaldienst) sluitend, maar voldoet niet aan de aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR).

begroting,,Ter compensatie van de tekorten van 2017 en 2018 zijn in de jaren 2021, 2022 en 2023 reserveringen opgenomen. Daarmee voldoet de ontwerpbegroting niet aan de aanwijzing, die voorschrijft dat het compenseren van deze tekorten dient plaats te vinden middels overschotten in de jaren 2020, 2021 en 2022,” aldus het College financieel toezicht.
Het tekort over de jaren 2017 en 2018 komt volgens Curaçao in totaal uit op 175,3 miljoen. De ontwerpbegroting voor volgend jaar compenseert volgens het Cft ‘voor slechts 117,7 miljoen’ aan tekorten over de in de aanwijzing beschreven periode. ,,Curaçao dient de ontwerpbegroting aan te passen om te voldoen aan de aanwijzing.”
De regering-Rhuggenaath, die medio 2017 aantrad en zich meteen geconfronteerd zag met tekorten, kan zich niet verenigen met de inhoud van de aanwijzing van de RMR en heeft ook een beroepschrift ingediend tegen het Koninklijk Besluit van 12 juli.
,,Gezien de zorgelijke stand van de sociale problematiek, de economie en daarmee de effecten daarvan op de overheidsfinanciën is de economische basis van Curaçao als een kleine, insulaire economie te smal en klein om aan alle voorwaarden van de aanwijzing te voldoen”, aldus het kabinet.
De voornaamste bezwaren tegen de aanwijzing zijn de volgende: ,,De gestelde termijnen zijn niet doelmatig en voorts in strijd met (de bedoeling van) de wet, met het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de rechtszekerheid.”
De regering van Curaçao wil over de oriëntatie en concrete beleidsaanpak die ook ten grondslag ligt aan de ‘Groeistrategie: integraal en samen’ en die in samenhang werkt aan gezonde overheidsfinanciën, duurzame economische ontwikkeling en good governance ‘in dialoog met de Nederlandse regering’, mede in het kader van het nakomen van de gemaakte afspraken met het Cft en besprekingen over de begrotingskaders, begrotingsnormeringen en fiscale ankerpunten.
,,Niet om van de eigen verantwoordelijkheid weg te lopen, wel om samen de juiste afwegingen te maken, de balans te vinden en de kracht van het Koninkrijksverband te gebruiken”, zo meldt de Algemene Beschouwing 2020.”
In 2018 heeft het kabinet naar eigen zeggen onder meer verschillende uitgavenverlagende maatregelen ter waarde van 67 miljoen doorgevoerd. Ondanks deze inspanningen is ook 2018 met een tekort op de gewone dienst afgesloten van voorlopig 58,5 miljoen, zijnde ongeveer 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). ,,Hierdoor is de regering erin geslaagd om het tekort in 2018 op de gewone dienst te halveren vergeleken met 2017, ondanks de sterke economische krimp in 2018 en de daardoor tegenvallende belastinginkomsten.”
De begroting 2019 is al gebaseerd op een verdere verlaging van het uitgavenplafond met 55 miljoen ten opzichte van 2018. In de eerste begrotingswijziging 2019 heeft de regering de inkomsten bijgesteld conform de realisatiecijfers van de eerste zes maanden van het jaar 2019. Daarnaast zijn verdere ombuigingen, in dit geval zijnde inkomstenverhogende maatregelen, in die begrotingswijziging verwerkt. Dit heeft geresulteerd in een sluitende gewone dienst voor 2019.
,,Op basis van de huidige economische projecties is ook voor 2020 begrotingsevenwicht bereikt”, aldus de toelichting. ,,Begrotingsevenwicht is echter geen statisch feit, maar een resultante van constante inspanningen gericht op het balanceren van inkomsten en uitgaven, gegeven de economische ontwikkelingen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.