Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De post ‘Goud’ aan de activazijde van de balans van de Centrale Bank CBCS is in de maand juni met 85,4 miljoen gulden gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind mei 2019. Dit is de sterkste stijging sinds juni 2016.

goudVolgens een toelichting op de onlangs gepubliceerde verkorte balans van de CBCS per 30 juni jongstleden houdt deze waardestijging verband met de toenemende spanningen rond Iran, de aanhoudende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China en een mogelijke renteverlaging door de Federal Reserve.
De toename van de post ‘Kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de CBCS-balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud. Ultimo juni bedroeg de waarde van de goudvoorraad van Curaçao en Sint Maarten 1.060,3 miljoen (ruim een miljard gulden).
Gedurende de maand juni 2019 heeft de Centrale Bank het percentage van de verplichte reserve op 18 procent gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met 2,4 miljoen gulden toe door een stijging van de basis waarover deze wordt berekend. Deze basis is de binnenlandse schuld minus de langetermijndeposito’s. De verplichte reserves bedragen 1.324,3 miljoen (1,3 miljard).
De basisgeldhoeveelheid - gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de CBCS - nam met 39,1 miljoen toe door een stijging van de rekeningcouranttegoeden van de commerciële banken (+46,8 miljoen), gematigd door een daling van de bankbiljetten en munten in omloop (-7,7 miljoen).
De stijging van de rekeningcouranttegoeden was vooral het resultaat van overmakingen van NV Pensioen ESC, de Postspaarbank (PSB Bank), Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de overheid van Sint Maarten van hun rekeningen bij de Centrale Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.
Echter, de toename van de verplichte reserves heeft de stijging van de rekeningcouranttegoeden enigszins gematigd. De post ‘Verplichtingen aan niet-ingezetenen’ nam toe met 25,6 miljoen, wat voornamelijk het gevolg was van transacties van de commerciële banken in Bonaire en de Centrale Bank van Aruba (CBA) ten gunste van hun rekeningen bij de CBCS.
Ook de toename van de deposito’s van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Centrale Bank in verband met rentebetalingen op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat hebben bijgedragen aan de stijging van de post ‘Verplichtingen aan niet-ingezetenen’.
De nettopositie van de overheden bij de CBCS is met 19,4 miljoen verslechterd, wat voornamelijk komt door een daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten (-20,4 miljoen). Deze daling kan worden toegeschreven aan het inlopen van een deel van de achterstallige betalingen aan het Algemeen Pensioenfonds van Sint Maarten (APS) en rentebetalingen aan de Nederlandse Staat.
De deposito’s van de overheid van Curaçao bleven nagenoeg gelijk doordat de overmaking van geïnde licentierechten (‘license fee’) over de maand mei 2019 door de Centrale Bank teniet werd gedaan door de rentebetalingen aan de Nederlandse Staat.
Voorts is de post ‘Verplichtingen aan overige ingezetenen’ met 28 miljoen gedaald, wat vooral het gevolg was van overmakingen door het APC en een (niet nader bij naam genoemde, red.) onder de noodregeling geplaatste financiële instelling ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.
Ook hebben betalingen van Uitvoeringsorgaan Stichting Ontwikkeling (Usona) aan buitenlandse crediteuren in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao bijgedragen aan de daling van deze post.
Aan de activazijde van de balans steeg de post ‘Deviezen’ met 26,5 miljoen als gevolg van ontvangen gelden uit het buitenland van onder meer NV Pensioen ESC en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling (opnieuw zonder vermelding om welke instelling het hier gaat, red).
De stijging van de post ‘Deviezen’ werd gematigd door de betalingen van onder meer Usona aan buitenlandse crediteuren en de netto-transacties van de commerciële banken op Curaçao en Bonaire en de Centrale Bank van Aruba (CBA). Per eind juni bedroeg de deviezenvoorraad van de CBCS 2.364,4 miljoen (2,3 miljard).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).