Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ‘Groeiakkoord’ dat het kabinet-Rhuggenaath heeft gepresenteerd is te eenzijdig gericht op verhoging van de inkomsten. Dat vindt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).

groeiakkoordDe ondernemersorganisatie doet een dringend beroep op de regering om ook de voorwaarden te creëren voor structurele economische groei.
Het akkoord is volgens de VBC uit balans en leidt daardoor juist tot meer economische krimp, werkloosheid en armoede. De vereniging vindt het ook slecht dat de regering niet serieus in dialoog is gegaan met de sociale partners bij het opstellen van de plannen. Daardoor wordt de kans op sociale onrust groter.
De VBC waarschuwt voor toenemende inflatie, emigratie (en daardoor braindrain), aantasting van de concurrentiepositie, inkomens en koopkracht, dalende waarde van onroerende goederen en verslechtering van het leefklimaat. Met dat laatste wordt vooral gedoeld op afnemende veiligheid, dalende kwaliteit van het onderwijs en gezondheidszorg.
De ondernemers missen bij de regering een ‘sense of urgency’ voor een stimuleringsbeleid naar economische groei en verlaging van de overheidsuitgaven. Export en deviezen genererende activiteiten moeten de ruimte krijgen. Toerisme, internationale financiële dienstverlening en de handel zijn de speerpunten in de optiek van de VBC.
Structurele economische groei is de manier om nieuwe banen te creëren, toekomstperspectief te bieden en dus ook om sociaaleconomische problemen op te lossen. Het aanpakken van de bureaucratie en ‘cost of doing business’, modernisering van het belastingstelsel, flexibilisering van de arbeidsmarkt, deugdelijk bestuur en herstructurering van het socialezekerheidsstelsel zijn punten die kunnen bijdragen.
De voorstellen van de regering zijn volgens de VBC te vaag. De vereniging geeft zelf meer concrete maatregelen die ‘zonder uitstel’ uitgevoerd moeten worden. Genoemd worden onder andere een urgentiewet, deregulering, privatisering, verhoging van de arbeidsproductiviteit en verbetering van de concurrentiepositie via het minimumloon en de Lei di Bion (maatregelen voor jongeren, red.) om de bureaucratie en ondernemerskosten aan te pakken.
Verder wil de VBC meer nadruk op indirecte belastingen en verlaging van de directe belastingen, de ontslagwet aanpakken, meer om- en bijscholing om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken en sterkere instituten als de Algemene Rekenkamer Curaçao en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de stabiliteit van de regering is de benoeming van een minister voor Economische Ontwikkeling nodig en de VBC wil meer concurrentie in de sociale zekerheid.
De ondernemers pleiten ervoor om maatregelen niet eenzijdig op te leggen, maar hierover in dialoog te gaan met de sociale partners. Daardoor wordt het draagvlak vergroot en kan de regering rekenen op de noodzakelijke hulp van buiten. Het alternatief is verdeeldheid en sociale onrust. De maatregelen gaan hoe dan ook iedereen pijn doen, aldus de VBC, maar moeten genomen worden om voor Curaçao perspectief op groei en welvaart te krijgen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.