Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bob Traa is met ingang van gisteren, 13 juni, vooruitlopend op zijn definitieve aanstelling, door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) benoemd tot president van de CBCS.

traaTraa kent als geen ander het belang van een hoge mate van integriteit voor de instelling, zo laat de RvC in een persbericht weten.
De RvC heeft op 11 maart 2019 aan de minister van Financiën van Curaçao en de minister van Financiën van Sint Maarten de aanbeveling gedaan om Traa te benoemen tot president van de CBCS. Deze functie werd sinds 17 november 2017 tijdelijk vervuld door Leila Matroos-Lasten.
Sinds de aanbeveling van de RvC zijn intussen drie maanden verstreken. Artikel 20, vijfde lid van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten schrijft voor dat als de landen nalaten om binnen drie maanden na een aanbeveling door de RvC een president of directeur te benoemen, die raad uit die aanbeveling tijdelijk een president onderscheidenlijk directeur moet benoemen totdat de landen tot benoeming overgaan. ,,De RvC heeft daarom besloten om de heer Traa met ingang van 13 juni 2019 tijdelijk te benoemen tot president van de CBCS, tot aan het moment dat de landen Curaçao en Sint Maarten in de benoeming van president voorzien”, aldus de RvC.
Deze krant meldde eerder uitvoerig dat Traa ruim 34 jaar werkzaam is geweest bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zijn kernkwaliteiten en ervaring zijn ontwikkelen van een houdbaar begrotingsbeleid aan de hand van de balans van de publieke sector en het maken van macro-economische analyses. Hij is verder vaardig op gebieden zoals economische groei en concurrentiepositie en ook economische conjunctuur op lange termijn, met inbegrip van demografische ontwikkelingen. Hij besteedt ook bijzondere aandacht aan thema’s als productiviteit, betalingsverkeer en wisselkoersbeleid.
Traa heeft een sterke visie over de ontwikkeling van houdbare economieën: kleine open economieën zoals Curaçao en Sint Maarten zijn kwetsbaar en dienen daardoor een duidelijke visie te formuleren die overtuigend en vertrouwenwekkend is.
Via het IMF was Traa nauw betrokken bij het dossier van correspondentiebanken. Hierdoor heeft hij een goed netwerk opgebouwd in Washington, wat voor de landen van belang is om op korte termijn de behandeling van dit dossier te kunnen voortzetten. ,,Door zijn functie heeft hij te maken gehad met centrale banken over de hele wereld en kent hij als geen ander het belang van een hoge mate van integriteit voor deze instelling. Dit verdient volgens hem bijzondere en continue aandacht”, aldus de RvC. ,,Traa onderkent dat CBCS ten dienste staat van twee landen en is zich bewust van de culturele diversiteit binnen en tussen de landen. Door zijn jarenlange ervaring met IMF-missies binnen verschillende landen heeft hij de nodige bestuurlijke affiniteit ontwikkeld die in de communicatie en omgang met politieke bestuurders goed van pas komt. Hij wenst een bijdrage te leveren aan de versterking van de samenwerking tussen de landen van onze monetaire unie.”
Voor Traa is goed en effectief toezicht op de financiële instellingen door de CBCS van essentieel belang. CBCS dient op dit gebied te beschikken over voldoende goede inhoudelijke expertise om deze taak van de Bank naar behoren te kunnen uitoefenen.
Traa stuurt sterk aan op deskundigheid, kennis, vertrouwen en excellentie en stelt hoge normen aan kwaliteit en productiviteit. Hij staat voor een Centrale Bank die hoog gewaardeerd wordt, een kenniscentrum is en ambitieus is.
Met de benoeming van Traa als president-directeur verwacht de Raad van Commissarissen een bijzondere versterking van de Raad van Bestuur, waarmee de verdere professionalisering van de CBCS kan worden voortgezet.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.