Van een onzer verslaggevers
Willemstad - RBC Royal Bank is een rechtszaak tegen verzekeraar Ennia begonnen in verband met een conflict over het (gedeeltelijk) opzeggen van een aantal collectieve pensioenregelingen ten behoeve van het RBC-personeel.

RBC Royal BankDe kwestie staat los van de noodregeling, die sinds medio 2018 van kracht is ten aanzien van Ennia, en gaat terug tot mei 2016 toen RBC aan Ennia Caribe Leven berichtte dat een aantal verzekeringen zouden aflopen. Ennia antwoordt daarop met een nieuwe offerte te komen, waarop RBC laat weten een aantal verzekeringen niet meer bij Ennia onder te zullen brengen, maar bij concurrent Guardian/Fatum.
Een deel van de pensioenen moet dus over en een ander deel blijft bij Ennia. Laatstgenoemd meldt in mei 2017, een jaar later, niet te zullen meewerken aan de overdracht van de contracten. De opzegging door RBC zou niet correct zijn gedaan - hoewel de bank zegt dat opzegging niet nodig was, omdat deze contracten van rechtswege afliepen per eind 2016 - en Ennia doet niet mee aan selectief winkelen.
De verzekeraar zou namelijk achterblijven met de tegenwoordig als nadelig beschouwde DB-pensioenregeling. DB staat voor Defined Benefit, waarbij de hoogte van de uitkering vooraf vastligt. De DC (Defined Contribution), een spaarregeling, is qua uitkering afhankelijk van de betaalde premie en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten.
Het premievrij achterlaten van de DB-regeling zou Ennia naar eigen zeggen 600.000 kosten, plus administratiekosten en risicopremies over de contractperiode van vijf jaar van circa 900.000 gulden. Met het verlangen van een selectieve waardeoverdracht maakt RBC zich in de ogen van Ennia schuldig aan ‘cherry picking’.
De bank ziet het anders en had Keesen Actuarissen ingeschakeld voor de berekeningen en onderhandelingen. De eerste keer dan RBC werd geïnformeerd over het standpunt van de verzekeringsmaatschappij dat zij weigerde om (een deel van) de contracten over te dragen, was een jaar nadat ze door de bank waren opgezegd.
Met de contracten die RBC overgedragen wil zien aan Guardian/Fatum zijn 14,7 miljoen gulden en 465.000 dollar gemoeid. Het zijn pensioenverzekeringsovereenkomsten van RBC die nog teruggaan tot in de tijd van de rechtsvoorgangers ABN Amro Bank, Antilles Banking Corporation (ABC Bank) en RBTT Bank.
Wat RBC betreft gaat het juridisch dispuut over de rente over de periode van januari 2017 tot de dag van overboeking. Volgens de berekening van actuaris Laurens Keesen gaat het om 578.000 gulden indien de door Ennia gegarandeerde rente van 4 procent wordt gehanteerd en om 433.000 gulden in het geval 3 procent rente wordt gebruikt.
Ennia stelt dat RBC medio 2016 vroeg de waarde van ‘alle’ pensioenovereenkomsten over te dragen. Maar plotseling stelde Keesen namens RBC dat de voor iedere verzekeraar nadelige DB-regeling diende achter te blijven. Dat zou Ennia veel kosten en deze verzekeraar stelt dan ook dat de overeenkomsten feitelijk als één geheel dienen te worden beschouwd. Ennia sluit niet uit dat concurrent Fatum Life de waarde van een ongunstige DB-regeling niet wenst te ontvangen. Ennia is van oordeel, gelet op de beëindiging van een deel van de overeenkomsten, dat het niet meer gehouden is de garantierente te voldoen.
Er zijn naar de mening van RBC twee geschilpunten: ten eerste of Ennia over de periode vanaf 1 januari 2017 een rente is verschuldigd en in de tweede plaats of Ennia verplicht kan worden de pensioenopbouw van de DB-contracten onder zich te blijven houden en de (ex)werknemers te blijven uitkeren.
Volgens RBC staat nergens in de pensioenregelingen aangegeven dat zij met z’n allen één pakket vormen en niet los van elkaar kunnen worden gezien. De bank vindt het ‘een goedkoop excuus’ om onder betaling van rente uit te komen en wil voorkomen dat de verzekerden ‘de dupe’ worden van deze netelige kwestie.
Namens RBC Royal Bank treedt advocaat Bertie Braam op, terwijl Ennia advocaat Michael Bonapart heeft ingeschakeld voor deze bodemzaak bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).