Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het lijkt erop dat het aantal illegaal verblijvende Venezolaanse personen op het grondgebied van Curaçao en het daarmee inherente risico op mensenhandel naar alle waarschijnlijkheid zijn toegenomen.

venezolanenTot die conclusie komt de Raad voor de Rechtshandhaving, die onderzoek heeft gedaan naar de problematiek van de illegale Venezolaanse migratie naar Curaçao.
Dat het illegale verblijf op Curaçao degelijk wordt bestreden door de verantwoordelijke autoriteiten, kan door de Raad op basis van de registratie van verwijderde illegalen en onderschepte aanlandingen, niet worden vastgesteld. ,,Er wordt een ontmoedigingsbeleid geïmplementeerd, maar de handhaving van de openbare orde geschiedt niet structureel door het KPC (Korps Politie Curaçao, red) vanwege onvoldoende personele- en opsluitingscapaciteit. De Raad is van oordeel dat voor een effectieve bestuursrechtelijke aanpak vereist is dat alle betrokken instanties belast met de bestuursrechtelijke handhaving samenwerken en dat de proactieve handhaving van de openbare orde moet worden verbeterd.” Bijzondere aandacht verdient volgens de Raad het fenomeen waarbij illegalen door werkgevers in dienst worden genomen.
Verder constateert de Raad dat er onvoldoende celcapaciteit is en dat de inzet van de radar voor verbetering vatbaar is. ,,Om de terugreis te bekostigen worden de familieleden van de illegalen en het consulaat benaderd. De Raad meent dat de cellencapaciteit moet worden verhoogd en dat de mogelijkheid om een nieuwe radar aan te schaffen moet worden onderzocht.”
De mogelijkheid om de terugreiskosten te verhalen op bijvoorbeeld de mensensmokkelaars of de gezagvoerders die ongedocumenteerden transporteren, moet volgens de Raad ook worden onderzocht. ,,Uit interviews blijkt dat vooralsnog brengdelicten worden vervolgd en dat er geen sprake is van vervolging van haaldelicten voor wat betreft mensenhandel en mensensmokkel. De Raad is van oordeel dat de ernst, de omvang en de complexiteit van de problematiek met zich meebrengen dat deze problematiek ook projectmatig moet worden aangepakt. Hoewel een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd, is de verwachting dat de uitbuiters uit winstbejag niet zullen schromen om misbruik te maken van de omstandigheden”, zo staat in het rapport.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 20-15, 2016 en 2017 respectievelijk vier, twee en veertien zaken van mensensmokkel behandeld. Binnen twee jaar - vanaf 2015 - zijn er meer dan drie keer zoveel zaken van mensensmokkel behandeld. De Raad is daardoor van oordeel dat de ernst van de problematiek vergt dat deze zaken ‘structureel en ook projectmatig worden aangepakt, waarbij prestatie indicatoren worden vastgesteld zodat het resultaat kan worden geëvalueerd’.
In het kader van het onderzoek naar de illegale migratie van Venezolanen heeft de Raad een aantal aanbevelingen gedaan aan minister Quincy Girigorie van Justitie. Zo zouden er op korte termijn afspraken op ministerieel niveau moeten worden gemaakt ter bevordering van de samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties; zou het beleid op korte termijn moeten worden geactualiseerd; moet er op korte termijn voor voldoende opsluiting- en opvangcapaciteit worden gezorgd; en moeten de nodige financiële en materiële middelen beschikbaar worden gesteld om de informatiehuishouding verder uit te bouwen. Tot slot: de politie moet op korte termijn structureel handhavend op gaan treden, de kustwacht moet op middellange termijn de mogelijkheid van een nieuwe radar verkennen en het OM moet op korte termijn projectmatige onderzoeken verrichten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.