Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) sluit niet uit dat het jaarlijkse budget van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) verhoogd wordt. Dit valt op te maken uit het jaarverslag 2017. Daarin staat: ,,Het Sehos heeft administratief bezwaar gemaakt tegen de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) met betrekking tot de vaststelling van het Sehos-budget over de jaren 2016 en 2017.

svb1

Als zelfstandig bestuursorgaan is SVB formeel adviseur van de minister GMN en materieel is SVB verantwoordelijk voor het beheer van het BZV-fonds, waaruit het Sehos wordt betaald. Het is niet uitgesloten dat het budget over de genoemde jaren verhoogd wordt naar aanleiding van het gemaakte bezwaar. De aard en omvang van een mogelijke verhoging van het budget is op dit moment niet betrouwbaar in te schatten.”
In 2017 werd het budget al eenmalig verhoogd van 120 miljoen naar 124 miljoen gulden. Omdat het Sehos niet kan rondkomen van het huidige budget, springt de SVB vaak financieel bij. Uit het jaarverslag valt op te maken dat per eind 2017 het Sehos een bedrag van bijna 5 miljoen gulden terug te betalen had aan de SVB. Eind 2016 was dit bedrag 7,8 miljoen gulden, zo blijkt uit het jaarverslag. Het gaat om voorfinancieringen en voorschotten. SVB: ,,Aangezien de precaire financiële situatie van het Sehos een structureel probleem is, worden in 2018 door de SVB meerdere voorschotten gegeven aan het Sehos.” Uitgelegd wordt: ,,Gezien de precaire liquiditeitssituatie van het Sehos in de afgelopen jaren, heeft de SVB zich bereid gesteld bedragen voor te schieten aan het Sehos, bij wijze van voorschotten op de maandelijkse budgetbetalingen, en ook directe betalingen aan leveranciers. Gezien de precaire liquiditeitssituatie van het Sehos worden de aanschaf- en aanloopkosten van een katheterisatielaboratorium (cathlab oftewel dottercentrum) voor het Sehos voorgeschoten tot een maximumbedrag van 4.186.000 gulden.”
Uit een tabel in het jaarverslag valt af te lezen dat er begin 2017 een geaccumuleerd bedrag van ruim 38 miljoen gulden voorgeschoten en voorgefinancierd was. Daarvan heeft het Sehos ruim 33 miljoen afgelost waardoor er eind 2017 nog een bedrag van een kleine 5 miljoen open stond.
De grootste kostenstijgingen bij de SVB ten opzichte van 2016 zijn bij medisch specialisten. SVB: ,,In het bijzonder bij cardiologie na de herstart van het katheterisatielaboratorium, bij neurochirurgie waarbij begin 2017 een nieuwe unit is opgezet inclusief een lokaal gevestigde neurochirurg en bij nefrologie in verband met de stijging van het aantal dialysepatiënten.” Ook het verhoogde budget van 120 naar 124 miljoen gulden waren extra kosten. Tot slot noemt de SVB nog de rechtstreekse declaratie van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) aan de SVB van onderzoeken bij in het Sehos opgenomen patiënten. Voorheen waren deze kosten onderdeel van het Sehos-budget.
Gunstig vindt de SVB de ontwikkeling van het in loondienst treden van de medisch specialisten bij het Sehos. SVB: ,,Het proces van het contracteren van (gebudgetteerde) medisch specialistische zorg via het ziekenhuis is verder gecontinueerd in het jaar 2017 met de indiensttreding van nieuwe specialisten bij het Sehos. In totaal zijn er momenteel bijna 40 specialisten in loondienst van het ziekenhuis werkzaam, grotendeels via budgetovereenkomsten met het hospitaal gefinancierd door de SVB, wat overeenkomt met circa 40 procent van het totaalaantal declarerende medisch specialisten. Hiermee worden gaandeweg maar zeker stappen gezet richting een volledige integratie van medisch specialisten, het tegengaan van verdere versnippering van de tweedelijnszorg, bevordering van de kwaliteit van de intramurale patiëntenzorg en het voorkomen van de fee-for-service honoreringssystematiek in de tweede lijn.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.