Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) een pilotproject gestart voor thuisonderwijs. Het project beoogt onderwijs te garanderen aan kinderen die dispensatie hebben gekregen met betrekking tot de leerplicht. Met een dispensatie kunnen ouders of tutors kinderen thuis lesgeven in plaats van op school.

thuisonderwijsDe dispensatie wordt alleen gegeven onder bepaalde voorwaarden, namelijk als het kind mentaal of fysiek beperkt is of als er een bepaalde ideologische reden is waardoor het kind niet naar een gewone school op Curaçao kan. De Leerplichtwet wordt op dit moment gereviseerd en van deze gelegenheid wordt gebruikgemaakt om ook het thuisonderwijs erin op te nemen. De regering wil hiermee aansluiten aan wereldwijde ontwikkelingen voor flexibeler onderwijsaanbod en hoopt de drop-outratio te kunnen verlagen, zoals ook opgenomen in het regeerakkoord. Volgens Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) hebben verschillende ouders al interesse getoond. Met hen wordt een pilotproject gestart en ook geëvalueerd. Op basis hiervan zal een beter beleid beschreven kunnen worden.
In een apart document zijn de voorwaarden nader gespecificeerd. Het thuisonderwijs moet voldoen aan de kerndoelen die gelden voor het funderend onderwijs. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele, morele en geestelijke ontwikkeling en vorming, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis, inzicht en attitudes en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Ook moet voorzien zijn in een leerlingvolgsysteem. Er zal gebruikgemaakt moeten worden van een speciaal daarvoor ontwikkeld programma voor thuisonderwijs, genaamd Ivio of een daarmee vergelijkbaar programma. Er moet drie keer per jaar verslag uitgebracht worden met daarin de voortgang van de onderwijsresultaten. De minister zal vervolgens een evaluatie doen aan het einde van het schooljaar met de ouders of voogden die voor deze vorm van onderwijs hebben gekozen. Omdat de regering van mening is dat er voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven wordt in een genoegzaam aantal scholen, wordt het thuisonderwijs niet bekostigd. Om voor het thuisonderwijs in aanmerking te komen moet een brief geschreven worden aan de minister met daarin aangegeven welke vorm van thuisonderwijs wordt gekozen, een individueel ontwikkelingsplan met kerndoelen, de instructietaal of instructietalen (mag alleen Engels, Nederlands of Papiaments) die gehanteerd zullen worden, wie de leerling begeleidt en coacht en welk meetinstrument gehanteerd wordt om de voortgang van de leerling te toetsen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).