Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Artsen mogen sinds eerder dit jaar ook een digitaal recept uitschrijven. Het elektronisch voorschrijven van een recept biedt, in vergelijking met het met de handgeschreven recept, verschillende voordelen, zoals een kleinere kans op fouten door een onleesbaar handschrift, een grotere kans dat het recept volledig is omdat het systeem dwingt alle gegevens in te vullen en de mogelijkheid om onveilige situaties te bewaken.

doktersbriefjeDat schrijven Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Jan Huurman en de Inspecteur geneesmiddelen Cleopatra Hazel in een brief aan geneeskundigen, tandartsen, verloskundigen en apothekers gevestigd op Curaçao.
De formele regels rond het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen zijn te vinden in de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening. Deze landsverordening dateert uit de jaren 60 en gaat uit van een met de hand op papier uitgeschreven recept. ,,Ten tijde van het opstellen van de genoemde landsverordening kon onmogelijk worden voorzien dat naast papier ook nog andere (elektronische) dragers van boodschappen c.q. informatie zouden ontstaan. Inmiddels zijn die gemeengoed en worden ze in juridische processen ook als geldig beoordeeld”, zo stellen Huurman en Hazel.
Het tweetal stelt dat de inspectie zich ervan bewust is dat de toepassing van moderne elektronische methoden van gegevensuitwisseling onmogelijk wordt bij het hanteren van het uitgangspunt dat conform de huidige wettelijke regeling slechts hardcopy recepten voorzien van een handtekening aanvaardbaar zijn. Daarmee wordt een kans gemist om van de voordelen die de nieuwe technologie biedt, gebruik te maken, aldus het inspectieduo, dat in dit kader een nieuwe richtlijn heeft vastgesteld die per direct ingaat. De brief is op 15 mei 2018 verzonden.
Volgens de nieuwe richtlijn hoeft het recept niet langer een papieren document te zijn, maar kan het ook een digitaal document zijn. In dit geval dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: de recepten in de vorm van een elektronisch document voldoen aan de wettelijke eisen; het elektronische verkeer tussen voorschrijver (arts, tandarts of verloskundige) en afleveraar (apotheker) dient voldoende beveiligd te zijn (dat wil zeggen alleen toegankelijk voor daartoe gekwalificeerd personeel); de voorschrijver dient zich ervan te vergewissen dat de betreffende apotheek in staat is om elektronische recepten te ontvangen die via een voorschrijfsysteem zijn voorgeschreven; het elektronische voorschrift dient ondubbelzinnig geauthentiseerd te zijn; en de apotheker dient in zijn/haar ICT-systeem voorzieningen te hebben die waarborgen dat de elektronische recepten zo lang bewaard en inzichtelijk blijven als in de geldende regelgeving is voorgeschreven.
De inspectie sluit de brief af door te benadrukken dat zowel de voorschrijver als de apotheker te allen tijde verantwoordelijk zijn, ‘of er nu sprake is van een hardcopy recept, dan wel van een elektronisch recept, voor het bieden van verantwoorde farmaceutische zorg’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).