Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçao kende per begin 2018 voor het eerst sinds jaren een negatieve bevolkingsgroei.

afnamebevolking In absolute termen registreerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een afname van 326 personen.
De voorgaande jaren - om precies te zijn: de afgelopen drie jaar vanaf 2014 - vertoonden nog juist een stijging van de bevolkingsomvang. Deze groei vlakte in de voorbij drie jaar wel iets af.
Zo blijkt uit de cijfers die het ministerie van Financiën gebruikt in de Financiële Management Rapportage (FMR) en zich daarbij baseert op materiaal van het CBS. Het Antilliaans Dagblad verifieerde ze met het CBS, dat een en ander aanvulde.
Het aantal inwoners per 1 januari jongstleden bedroeg 160.012. Twaalf maanden eerder werden er 160.336 geteld; een daling dus van 326 burgers. Zoals gesteld, in de voorgaande jaren werden door CBS telkens toenames geregistreerd.
Begin 2017 werd nog een groei gemeten van 1.349 personen gedurende het jaar 2016. Maar de twee jaren daarvoor was de stijging nog forser, namelijk 2.018 over 2015 en zelfs 2.125 mensen gedurende het jaar 2014. Uit de statistieken van CBS blijkt dat er jaren waren met een bevolkingsgroei van ruim 3.000 en zelfs bijna 4.000 burgers per jaar.
Meer personen betekent ook een grotere bevolkingsdichtheid. Op Curaçao, dat 444 vierkante kilometer groot is, bedraagt de bevolkingsdichtheid gemiddeld 360 zielen op één vierkante kilometer. In werkelijkheid is de dichtheid groter, als er rekening mee wordt gehouden dat bijvoorbeeld Oostpunt - circa een tiende van Curaçao - ongerept en onbewoond is.
Het eiland heeft altijd meer vrouwen geteld dan mannen. Bij de laatste jaarwisseling waren dat 86.840 vrouwen tegenover 73.172 mannen. Een ‘sekse-ratio’, zoals CBS dat noemt, van 84,3 procent. Dat wil zeggen het aantal mannen per 100 vrouwen. Die sekse-ratio is door de jaren heen vrij constant gebleven.
Als over een langere periode wordt teruggekeken dan kan worden geconstateerd dat de Curaçaose bevolking sinds de eeuwwisseling met zo’n 30.000 zielen is toegenomen. In 2002 waren er de minste inwoners: 127.296. In het jaar 2000 werd nog de grootste afname geregistreerd, namelijk met 3.526 (-2,7 procent), maar sindsdien is het elk jaar bergopwaarts geweest. Met jaarlijks een plus. Tot het afgelopen jaar toen dus een afname met 326 (-0,2 procent) werd gemeten. Aan de geboortes lag het niet: er kwamen meer baby’s bij (+1.548) dan dat er sterfgevallen (-1.420) waren. Emigratie lijkt een grote rol te spelen.
De negatieve bevolkingsgroei vertoonde zich vooralsnog alleen over het voorbije kalenderjaar. Het is onduidelijk of en zo ja welke conclusies hieraan kunnen of moeten worden verbonden. Feit is wel dat er een trend gaande is, met een dalende groei de afgelopen periode tot zelfs een licht afname van de bevolkingsomvang. Het lijkt voor de hand te liggen dat dit in zijn algemeenheid nauw samenhangt met een tegenvallende en zelfs achterblijvende economische ontwikkeling.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).