Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het besluit van de huishoudelijke commissie van de Staten om in het kader van de openbare aanbesteding radio-uitzendingen Statenvergaderingen voor een andere zender te kiezen dan Radio Direct Life 92.1 FM, die dit een paar jaar heeft gedaan, noemt Jachmin Pinedo ‘een politieke vendetta tegen Radio Direct’.

jachminpinedo2Dit blijkt uit een brief van Pinedo, directeur van Jachmin Pinedo Productions, aan Statenvoorzitter William Millerson (PAR). De brief van 16 juli is onlangs aan de 21 parlementsleden gestuurd. Eind juni is in verband met het voor de komende drie jaar verzorgen van directe radio-uitzendingen van de parlementsvergaderingen gekozen voor Radio Curom/Z86. Dit gaat in per medio augustus.
Pinedo schrijft ‘geen enkel probleem’ te hebben met dit radio-omroepbedrijf, hoewel ze verderop in de brief aangeeft dat deze zender sociale premies niet betaalt en ook andere schulden heeft. Echter, uit de manier waarop het besluit is genomen en gepubliceerd volgt volgens haar dat klaarblijkelijk sprake is van politieke wraakneming.
Op basis van verklaringen in de media kan volgens Pinedo worden afgeleid dat de reden waarom de keuze op het andere radio-omroepbedrijf is gevallen te maken heeft met een lagere prijs dan waarvoor Radio Direct Life 92.1 FM heeft aangeboden.
,,Gelet op de duurzame relatie tussen Radio Direct en de Staten van Curaçao zou ik op zijn minst hebben verwacht dat ik de mogelijkheid zou hebben gekregen om met de Staten om de tafel te kunnen zitten om te onderhandelen over de vraagprijs van Radio Direct Life 92.1 FM. Uit mijn aanbod volgt duidelijk dat ik bereid ben om over eventuele wensen van de Staten te spreken. Echter bleef, tot mijn grote verbazing, enigerlei mogelijkheid om met elkaar te spreken uit.”
Zij noemt de manier van handelen van het parlement ‘zeer onfatsoenlijk’. Daarnaast is het naar de mening van Pinedo opmerkelijk dat de radiozender die nu belast zal worden met de uitzendingen, drie jaar geleden een aanbod deed dat enorm verschilt van wat op 8 juni jongstleden voor dezelfde uitzendingen is uitgebracht.
Drie jaar geleden was de offerte van Curom/Z86 aanzienlijk hoger dan nu, vervolgt de directeur/eigenaar van Radio Direct, overigens zonder de naam van de concurrent te noemen. Het werk is hetzelfde gebleven. ,,Hierdoor vraag ik mij wel af hoe het mogelijk is dat de vraagprijs van dit het radio-omroepbedrijf in 2018 zo enorm verschilt van de vraagprijs in 2015.”
Verder wijst Pinedo erop dat een van de voorwaarden voor het inschrijven bij deze aanbesteding was dat de inschrijver een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moest inleveren waaruit blijkt dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.
,,Uit onderzoek blijkt dat het radio-omroepbedrijf dat nu belast zal worden met de uitzendingen slechts een betalingsregeling heeft getroffen met de SVB. Dit is niet te verenigen met de bewoordingen ‘aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen’.” De directeur van Radio Direct weet voorts dat het radio-omroepbedrijf, Curom/Z86 dus, ook schulden heeft bij financiële instellingen.
,,Uit de door mij op 8 juni 2018 ingediende documenten volgt duidelijk dat Radio Direct Life 92.1 FM geen enkele schulden heeft. Het is onbegrijpelijk hoe het hiervoor genoemde radio-omroepbedrijf, dat verregaande schulden heeft en in financiële moeilijkheden verkeert, in aanmerking is gekomen voor de openbare aanbesteding van de radio-uitzendingen.”
Pinedo wijst erop dat de wettelijke volksverzekeringen met zich meebrengen dat de werkgever de premies op het salaris van de werknemers inhoudt. ,,Het is bizar om (onder andere) AOV-premies schuldig te zijn en evenwel door de Staten van Curaçao te worden beloond met de openbare aanbesteding van de radio-uitzendingen.”
Tot slot verzoekt zij de Staten om een en ander nogmaals gedetailleerd te laten onderzoeken - ‘eventueel ook het gedragspatroon van het gekozen radio-omroepbedrijf’ - en de beslissing inzake de aanbesteding te herzien. Indien nodig zal Jachmin Pinedo Productions nadere maatregelen nemen tegen de Staten en zal de directeur zelf niet aarzelen om haar klacht te openbaren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).