Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De opgave voor Curaçao om in 2018 te voldoen aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) is ‘fors’. Dat schrijft het College financieel toezicht (Cft), dat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën met enige klem herinnert aan de afspraak en de snel naderende deadline om vóór 1 mei een risicoanalyse aan te leveren.

cftlogo

,,Het succes van de maatregelen is in grote mate afhankelijk van de implementatie, sturing en betrokkenheid van zowel de regering als geheel als iedere minister afzonderlijk vanuit haar/zijn verantwoordelijkheid”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus. Daarom is met Gijsbertha tijdens het collegebezoek eind januari afgesproken om maandelijks voortgangsinformatie beschikbaar te stellen en tevens het Cft op de hoogte te houden van de werkzaamheden en resultaten van de ingestelde ‘program board’ en de taskforce. ,,Dit is nog niet gebeurd”, meldt Gradus. ,,Wij gaan ervanuit dat dit alsnog gaat plaatsvinden. Ook herinnert het Cft u aan de gemaakte afspraak om vóór 1 mei aanstaande een risicoanalyse aan te leveren en op de geconstateerde risico’s te sturen.”De precaire financiële situatie waar Curaçao zich in bevindt, vervolgt de jongste Cft-brief, hangt nauw samen met een zorgwekkende samenloop van risico’s voor de begroting 2018. Het gaat daarbij onder meer om de volgende risico’s: de onduidelijkheden rond de schuld aan stichting volkshuisvesting FKP; de financiële consequenties van de mee- en tegenvallers van het nieuwe ziekenhuis HNO voor de (meerjarige) begroting; de afwikkeling van het bestaande ziekenhuis Sehos; de ontwikkelingen rond de Isla-raffinaderij; de onduidelijkheid rond de totale schuld in verband met de reguliere betaling van de duurtetoeslag van zowel het land als zijn entiteiten; de mogelijke oninbaarheid van dividenden van overheids-nv’s; mogelijke (indirecte) garantstelling door het land Curaçao bij Insel Air; en de ‘zeer beperkte verbeteringen’ in het financieel beheer.Met Gijsbertha is afgesproken dat ten minste bovenstaande risico’s uiterlijk 1 mei, komende dinsdag, worden verwerkt in een risicoanalyse. Daarin dient te worden aangegeven wat het risico is, de kans dat dit zich zal materialiseren, de impact ervan (voor de begroting), wat de beheersmaatregelen zullen zijn en tot waar men bereid is een restrisico te accepteren. ,,Indien u aanvullende budgettaire risico’s constateert, zoals bijvoorbeeld de impact op Curaçao van de situatie in Venezuela, wordt u gevraagd die te betrekken bij deze analyse.”Eerder dit jaar waarschuwde het Cft het kabinet-Rhuggenaath voor een aanwijzing van de Rijksministerraad die dreigt als onvoldoende wordt gedaan om de verslechterde overheidsfinanciën aan te pakken.Op pagina 10Tekort 2017 compenserenin jaar 2018


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).