Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De eerder aangekondigde rechtsgang door minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur tegen Sona, die belast is met het project HNO, is ingezet.

sonaAfgelopen vrijdag is het verzoekschrift in deze zaak ingediend. ,,Er is meer dan ooit behoefte aan een ordemaatregel”, zo stelt de bewindsvrouw. Er is hier sprake van een spoedeisend belang, zo wordt gesteld in het verzoekschrift. Immers, Sona heeft in een brief van 6 maart 2018 het Land wederom verzocht om een storting van een bedrag van ruim 7 miljoen gulden. Dit ‘terwijl het nog steeds onduidelijk is waarvoor zij dit bedrag nodig heeft en vooralsnog geen deugdelijke financiële verantwoording is gevolgd’, zo staat in het verzoekschrift dat namens de minister van Gezondheid is ingediend door advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg. Sona heeft een verzoek ingediend voor aanvullende fondsen ‘terwijl er een reëel restitutierisico aanwezig is voor het Land, zeker ook als blijkt dat er onverklaard gebleven uitgaven hebben plaatsgevonden’. De situatie is volgens Camelia-Römer dermate dringend geworden ‘waardoor onverwijld handelen geboden is’. In het 23-pagina’s tellende verzoekschrift worden de eerdere verwijten aan het adres van Sona nogmaals uitgebreid herhaald. ,,Sona maakt voortdurend inbreuk op het recht van het Land om financiële verantwoording te verschaffen en ook te krijgen over de bestede gelden die door het Land zijn aangeleverd. Open en transparant inzicht in het verloop van het project wordt het Land nog structureel onthouden. Het Land kan deze onrechtmatige situatie niet langer voort laten duren nu de afronding van het HNO-project in het gedrang komt en er nog steeds geen zicht is op besteding van de (geld)middelen.”In de brief van 6 maart heeft Sona, zo stelt de minister, ‘weer geweigerd om zich aan het overeengekomen te houden, zich daarbij weer ten onrechte op het standpunt stellende dat zij reeds voldoende heeft bericht omtrent de aanwending van de aan haar ter beschikking gestelde publieke middelen’. ,,Met dit schrijven handhaaft Sona onverkort de impasse in de uitvoering van de contracten en de stagnatie bij het verloop van de successievelijke trajecten”, aldus het verzoekschrift. En verder: ,,Het Land ziet zich kortom geconfronteerd met aanmerkelijke restitutierisico’s, doordat er vooralsnog geen geauditeerde jaarrekeningen (en jaarverslagen) en geen (daadwerkelijke) facturen zijn overgelegd (in een overzicht valt immers niet te controleren of de voldoening van voornoemde facturen wel noodzakelijk zijn).”Het Land was eerder onder dreiging van het spaaklopen van het HNO-project genoodzaakt om aanzienlijke geldbedragen over te maken, zo wordt in het verzoekschrift gesteld. Maar nu wordt gevreesd ‘dat de reeds verstrekte gelden teloor kunnen zijn gegaan, terwijl er nu al een overschrijding van ruim 100 miljoen gulden, of in elk geval zoals door Sona zelf gesteld van 71 miljoen gulden, wordt voorzien’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).