Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Om economische groei te realiseren, gaat de Curaçaose overheid meer dan gebruikelijk investeren en private investeringen vergemakkelijken. Met dit zogenaamde ‘catch-up scenario’ wordt de hoop gevestigd op een economische inhaalslag en een groei van 1,1 procent in 2018.


Tijd voor inhaalslagDat heeft minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling gisteren met de presentatie van zijn economisch herstelplan bekendgemaakt. Parallel aan het ‘catch-up scenario’ wordt gewerkt aan het in stelling brengen van het ‘take-off scenario’, waarbij door implementatie van een of meer grote projecten, in casu de renovatie van de raffinaderij, een impuls wordt gegeven aan de economie. Het ‘take-off scenario’ moet als katalysator fungeren voor de rest van de economie. ,,Dit gebeurt hand in hand met de realisering van betere ‘tax compliance’ en kostenbeheersing”, aldus de Economieminister. ,,Immers de extra investeringen dienen gebalanceerd plaats te vinden binnen verantwoorde begrotings- en financieringsnormen en met flankerend sociaal beleid. Om deze investeringen te kunnen realiseren, dienen op evenwichtige wijze additionele fondsen aangeboord te worden die op verantwoordelijke wijze beheerd en geadministreerd moeten worden.”
Het basiselement van de visie op economisch herstel is investeren; zowel publiek, privaat als gezamenlijk, zo benadrukt Martina. Om die investeringen daadwerkelijk te realiseren, moeten volgens de minister de volgende randvoorwaarden ingevuld worden door de overheid: vertrouwen; het vergemakkelijken en versnellen van processen en procedures; tijdelijke verruiming van budgetnormen en funding.
Om vertrouwen te krijgen, dient de regering visie te tonen en leiderschap uit te stralen middels een consistent, coherent en evenwichtig beleid, zo legt Martina uit. ,,De overheid heeft een trekker- en voorbeeldfunctie. Met een uitgebreid investeringsprogramma neemt het Land het voortouw in het herstel van de economie.” Ook dienen de belemmeringen voor het ondernemen op Curaçao geslecht te worden, zegt de minister. ,,Regelgeving die ondernemerschap in de weg staat, maar geen (substantieel) maatschappelijk belang vertegenwoordigt, moet versimpeld of afgeschaft worden door verregaande automatisering van vergunningverlening en verhoging van de efficiency. Parallel dienen ook meer stimuleringsmaatregelen geïntroduceerd te worden.”
Voor de oorspronkelijke begroting van 2018 werd uitgegaan van investeringen tot aan het geaccepteerde niveau van 40 procent schuldquote, in lijn met de Rijkswet Financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). De gewijzigde omstandigheden vragen nu echter om een aangepaste sturing en normering, zo meent de minister. In overleg met Nederland zal worden bezien of tijdelijke verantwoordelijke optrekking van die norm mogelijk is teneinde de gerechtvaardigde ambities van dit herstelplan op een verantwoorde wijze mogelijk te maken. Het plan van de overheid is voor de komende vijf jaar additioneel te lenen, bovenop wat nu al per jaar wordt geleend volgens de begroting van 2018 (60 miljoen gulden per jaar). ,,Daarnaast wordt voorzien dat jaarlijks uit eigen middelen kan worden aangewend voor investeringen”, aldus Martina. ,,Becijferd wordt dat met deze extra leningen de schuldquote onder de 55 procent blijft; een niveau dat de regering, gegeven de crisissituatie, acceptabel acht.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).