‘Uitgangspunt gezinssamenstelling heroverwegen’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) is van mening dat de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2017 met een bedrag van 80 cent van 8,20 gulden naar 9 gulden bruto per uur, onvoldoende of onjuist onderbouwd wordt in de Nota van Toelichting.

minimumloon
Dit blijkt uit een officieel nog niet openbaar advies over het Landsbesluit verhoging minimumlonen 2017 aan de regering, gedateerd 11 december 2017, in handen van het Antilliaans Dagblad.
Ten eerste voert de RvA aan dat er uitgegaan wordt van een minimummaandinkomen van een eenoudergezin met twee kinderen, terwijl er voorbijgegaan wordt aan gezinnen met tweeverdieners van het minimumloon. Daarnaast stelt de RvA dat de regering uitgaat van een lichte economische groei in 2017, terwijl dit al achterhaald is. Ten derde rekent de RvA de regering voor dat de gehanteerde berekeningen voor het effect op de begroting niet kloppen.
Het aantal werkenden met een minimumloon wordt geraamd op 17.000. Na de verhoging houdt dit 1.558 gulden in per maand bij een veertigurige werkweek. Dit inkomen is bij een eenoudergezin met twee kinderen beneden het in 2015 berekende bestaansminimum van 1.976 gulden per maand. Maar bij twee volwassenen die samen het minimimloon verdienen van in totaal 3.116 gulden, ligt dit bedrag weer boven de armoedegrens. ,,De factor verschil in gezinssamenstelling wordt niet meegewogen”, aldus de RvA. Verwezen wordt naar een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin de uitkomsten van een onderzoek suggereren dat het huidige minimumloon in principe toereikend is voor alle huishoudtypes behalve voor eenoudergezinnen met één of meer kinderen. Daarom adviseert de RvA om in de Nota van Toelichting in te gaan op de reden waarom een gezin met één volwassene en twee kinderen als uitgangspunt is genomen en om eventuele andere veelvoorkomende gezinssamenstellingen in de analyse te betrekken. Het is in elk geval zinvol om aan te geven hoeveel eenoudergezinnen er zijn waar het minimumloon wordt verdiend.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.