Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na jaren van wildgroei van reclameborden langs de weg komt minister Zita Jesus-Leito (PAR) met nieuw beleid om deze vorm van reclame, waarbij ‘alle regels van de openbare orde in de wind worden geslagen’, streng aan te pakken.

wildgroeireclame
Dat verklaart de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) tegenover het Antilliaans Dagblad. ,,De situatie is volledig uit de hand gelopen.”
Van 2010, met het verkrijgen van de autonome status van Curaçao, tot en met 2015 stond de Wet openbare orde op de negatieve lijst. Dit bood ondernemers de mogelijkheid om straffeloos langs de weg borden te plaatsen om reclame te maken voor een dienst die zij aanbieden. In juli 2015 is de Landsverordening openbare orde aangenomen door de Staten van Curaçao en sinds augustus 2015 is deze wet officieel van kracht. De implementatie en handhaving hiervan blijft echter nog steeds uit. Daar komt nu verandering in, zo belooft Jesus-Leito, die sinds mei van dit jaar belast is met de portefeuille van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. ,,Het wordt tijd dat de wet wordt toegepast.”
Binnen het ministerie van Jesus-Leito wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak waarin verschillende aspecten zijn opgenomen. De eerste stap: de gemeenschap informeren over de geldende regels. ,,Het is belangrijk dat men weet wat toegestaan is en wat niet, en ook waarom het belangrijk is dat deze regels worden nageleefd”, aldus de minister. ,,Zo moet er voor deze borden een vergunning worden afgegeven en is er een aantal eisen - waaronder afmetingen - waaraan de vergunninghouder bij het plaatsen van de reclameborden moet voldoen.”
De Landsverordening openbare orde werd in 2015 aangenomen met als eerste prioriteit ‘het opnieuw vaststellen van het vergunningenstelsel dat het gebruik van de openbare ruimte reguleert’. ,,Dit vergunningenstelsel dient ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid”, zo staat in de Memorie van Toelichting.
In de betreffende wet staat onder artikel 15, lid 1a: ,,Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in, op, aan of over de openbare weg iets hoegenaamd te planten, te plaatsen, te spannen, te hangen, vast te hechten, uit te spreiden, uit te slaan, te drogen, te luchten, te slepen of te hebben of bouwwerken aan te brengen.” En in artikel 16, lid 1 staat: ,,Het is verboden handelsreclame op of aan een roerende of onroerende zaak welke van de openbare weg af zichtbaar is, aan te brengen dan wel als eigenaar of gebruiker van die onroerende zaak die reclame in stand te houden of de aanwezigheid daarvan te gedogen.”
Gedurende de informatiecampagne van VVRP, die spoedig aanvangt, wordt aan de reclamebordeneigenaren een periode de tijd gegund om ervoor te zorgen dat zij aan de gestelde eisen voldoen of de desbetreffende reclame kunnen verwijderen. Indien zij dit niet binnen de gestelde periode doen, zullen sancties volgen en zal de regering op kosten van de eigenaar zelf overgaan tot verwijdering van de borden. ,,Het is nu genoeg geweest”, vindt de VVRP-minister, die ook denkt aan de veiligheid van de Curaçaose gemeenschap. Sommige borden zijn immers geplaatst op vluchtstroken. In geval van nood kunnen deze in de weg staan en daardoor mogelijk gevaar opleveren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).