Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De schorsing van Margit de Freitas, de directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), blijft gehandhaafd. Dat heeft het Gerecht in Eerste Aanleg gisteren in kort geding gevonnist. Tegelijkertijd heeft De Freitas gisteren haar ontslagbrief ontvangen.

Margit de FreitasOok dit besluit zal zij aanvechten, zo liet advocate Barbara Nagelmakers namens De Freitas gisteren weten.
Hoewel het gerecht stelt dat het besluit van de Raad van Commissarissen tot schorsing in strijd met de statuten van de stichting tot stand is gekomen en De Freitas - conform artikel 6 lid 3 van de statuten van SSC - had moeten worden gehoord, stelt zij dat dit echter geen consequenties heeft voor de vordering van De Freitas tot het ongedaan maken van de schorsing. Want, zo meent het gerecht: ,,De Freitas is inmiddels hangende dit geding alsnog gehoord.”
Zoals deze krant uitvoerig heeft bericht, geeft het gerecht ook aan dat de kritiek van de stichting op De Freitas voornamelijk gebaseerd is op de verkwisting van gelden door de SSC-directeur. ,,In de brief en ter zitting zijn op dit punt tal van concrete voorbeelden door SSC genoemd, waaronder de IT-kosten, de kosten van de consultant in het project ‘opschoning’, de (businessclass-)reiskosten, de kosten à 450.000 gulden voor de volgens SSC onnodige afvloeiing van een werkneemster, een stagevergoeding voor een stage van twee maanden van 66.000 gulden, de stijging van de consultancykosten van training van studenten van circa 10.000 gulden naar 1 miljoen per jaar, de huisvestingskosten en de kosten van 400.000 gulden per jaar voor de studentenbegeleiding door een echtpaar in de Verenigde Staten. Voorts heeft SSC concrete en minder concrete verwijten aan het adres van De Freitas gemaakt betreffende onder meer de jaarrekeningen, de financiële administratie en de transparantie wat betreft twee bankrekeningen.”
In hoeverre SSC gebaat is geweest bij de gewraakte uitgaven, kan binnen het kader van dit kort geding niet worden onderzocht, zo meent het gerecht in haar uitspraak. De rechter geeft verder ook aan dat niet van tevoren gesteld kan worden of de gronden die door de SSC voor de schorsing zijn aangevoerd, aanleiding zouden kunnen geven tot de beëindiging van het statutair bestuurderschap van De Freitas en uiteindelijk tot haar schorsing. ,,De stelling van De Freitas dat alle thans door SSC gewraakte uitgaven steeds de goedkeuring hadden van de toenmalige RvC, dat zij steeds uitstekende beoordelingen kreeg en bonussen ontving, kan daaraan niet afdoen. Gelet op de machtsverhoudingen binnen de rechtspersoon van de stichting, trekt bij een fundamenteel verschil van inzicht en/of een gebrek aan vertrouwen tussen RvC en bestuurder, de bestuurder aan het kortste eind.”
De rechter benadrukt dat uit het voorgaande niet kan worden aangenomen dat de aan De Freitas opgelegde schorsing nietig of onrechtmatig moet worden geacht, alsmede dat het belang van De Freitas bij beëindiging van die schorsing niet opweegt tegen het belang van SSC bij handhaving daarvan. ,,De vordering van De Freitas tot ongedaanmaking van de schorsing en tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zullen dan ook worden afgewezen.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).