Van onze correspondent
Den Haag - Het kabinet-Rutte vindt zelf dat het genoeg doet om de positie van kinderen in Caribisch Nederland te verbeteren.


kinderen besIn reactie op forse kritiek van de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2016, dat de rechten van kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba minder goed zijn gewaarborgd dan in Europees Nederland, put staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich uit in het opsommen van ambities en het verwijzen naar conferenties en onderzoeken.
In de Kinderrechtenmonitor pleit kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer voor extra aandacht van de Nederlandse regering voor de situatie van kinderen en jongeren op de BES-eilanden, die onder meer door de wijdverbreide armoede in hun ontwikkeling worden geremd. Maar uit de kabinetsreactie kan worden opgemaakt dat de regering vindt dat zij al genoeg doet en in elk geval niet genegen is bovenop het bestaande beleid aanvullende maatregelen te treffen.
,,Na de Unicef-rapporten van 2013 staat verbetering van kinderrechten hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Voor de periode 2015-2017 is 3 miljoen euro gereserveerd om de eilanden in staat te stellen de kinderrechten te verbeteren. Vanwege de beperkte uitvoeringskracht is het erg lastig om de door de openbare lichamen ontwikkelde actieplannen tot uitvoering te brengen. Om die reden is aan Unicef gevraagd hen daarbij te ondersteunen en dit aanbod is omarmd. Dit betekent concreet dat Unicef op alle drie de eilanden is gestart met ondersteuning op het gebied van educatie, participatie en bewustwording omtrent geweld in de opvoeding. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met scholen en andere maatschappelijke organisaties", aldus Van Rijn.
De bewindsman wijst voorts op de samenwerking van Unicef met de Missing Chapter Foundation om op alle drie de eilanden Raden van Kinderen in te stellen, waarbij besluitvormers in bedrijven en overheid gestimuleerd en gefaciliteerd worden om met kinderen in gesprek te gaan over besluiten die impact hebben op de leefwereld van kinderen.
Ten aanzien van de jeugdzorg vinden er, in vervolg op rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, reeds verbeteracties plaats bij de uitvoeringsorganisatie Jeugd en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN). ,,Met de openbare lichamen worden werkafspraken gemaakt over de afstemming van het preventieve jeugdbeleid en de jeugdzorg. Het ministerie van VWS subsidieert preventieve voorzieningen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin te Bonaire, Jong Bonaire, Child focus (Saba) en Mega D Youth Foundation (Sint Eustatius). De aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijke prioriteit. Met de openbare lichamen zijn afspraken in de maak over preventie, deskundigheidsbevordering, het op orde brengen van de nodige basisvoorzieningen, samenwerking ketenpartners en het ontwikkelen van een laagdrempelige meldstructuur."

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).