Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voor de nieuwe regering wordt een zevental thema’s prioritair geacht, die in het regeerakkoord moeten worden opgenomen. Hierbij worden ook aandachtspunten van andere partijen die in de Staten worden vertegenwoordigd opgenomen. Deze gemeenschappelijke prioriteiten worden vervat in een visie op de ontwikkeling van Curaçao en een concrete aanpak die in relatie staat tot de uitdagingen waarvoor Curaçao zich gesteld ziet. ,,Daarmee zal een stevige basis gelegd moeten worden voor een stabiel en betrouwbaar bestuur van Curaçao”, aldus het Kabinet van de Gouverneur.
Naar aanleiding van de consultaties die gouverneur Lucille George-Wout deze week heeft gehouden met de lijsttrekkers van de verschillende partijen die in de Staten worden vertegenwoordigd, alsook de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de minister van Staat, vertegenwoordigers van de nationale dialoog en vertegenwoordigers van de Raad van Kerken zijn zeven thema’s als prioriteit aangemerkt. Het gaat hier om de vergroting van het vertrouwen van de burger in politiek en openbaar bestuur, alsook het zorgen voor continuïteit in het bestuur; het bevorderen van een stabiele economische groei, waardoor perspectief bestaat op de toename van welvaart, welzijn en verkleining van de economische tweedeling in de samenleving; verbetering van de kwaliteit van het onderwijs; het ontwikkelen van een stringent veiligheidsbeleid; continueren van houdbare overheidsfinanciën; een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de gezondheidssector; en de ontwikkeling van een duidelijke visie op de wijze waarop een effectievere samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk gestalte kan krijgen.
Informateur Etienne Ys heeft van de gouverneur de opdracht gekregen om op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken of de partijen PAR, MAN en PIN bereid en in staat zijn om tot overeenstemming te komen over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Ys moet zich bij zijn onderzoek niet uitsluitend richten op de politieke partijen in de Staten, maar ook op vertegenwoordigers van de nationale dialoog en andere relevante organisaties als het College financieel toezicht en de Raad van Kerken. Ook heeft de gouverneur aandacht gevraagd voor het rapport van Transparency International en het National Development Plan. Ys moet de gouverneur uiterlijk woensdag, 10 mei rapporteren over de voortgang van zijn werkzaamheden.

prioriteiten


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).