Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Waarborgfonds motorrijtuigen is nog niet operationeel. Dat stelt de verzekeringsbranchevereniging, de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA), naar aanleiding van misleidende berichten hierover.


auto,,De artikelen (15 tot en met 19) welke in de Landsverordening verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen 1976 zijn opgenomen met betrekking tot het waarborgfonds zijn nimmer in werking getreden.”
Recent zijn in de media berichten verschenen over het bestaan en operationeel-zijn van het Waarborgfonds motorrijtuigen. Onder meer is dit het geval geweest naar aanleiding van een verschenen artikel van de Asosashon Trafiko Sigur Kòrsou (ATSK), de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao, waarin melding over dit onderwerp wordt gemaakt.
,,In de afgelopen jaren is dit onderwerp een aantal keren - onder andere in het kader van het zogenaamde MBK-project (Motorrijtuigen, Belastingen en Keuringen, red.) - aangekaart, maar niet nader uitgewerkt. Bij deze gelegenheden heeft de CBIA haar zienswijze en visie hierover naar voren gebracht. Samengevat gaat het om de volgende punten:
,,De CBIA staat in beginsel niet onwelwillend tegenover een waarborgfonds, mits deze conform doelstellingen functioneert en aldus is ingericht.” Zo verklaart voorzitter Aichel Magdalena. ,,De opzet en de inrichting van een dergelijk fonds dienen van dien aard te zijn dat het geenszins mogelijk is dat mensen overgaan op het annuleren van autoverzekeringen vanwege het postvatten van de gedachte dat het waarborgfonds autoschade toch wel automatisch zal dekken.”
Het afsluiten van autoverzekeringen dient verplicht te blijven, zoals nu het geval is, evenals - en dát is van belang - stringente controle hierop. ,,Het mag niet zo zijn dat personen die trouw hun verplichtingen met betrekking tot autoverzekeringen nakomen, vanwege het invoeren van het waarborgfonds hiervoor ‘gestraft’ worden omwille van het invoeren van een extra toelage op hun premie.”
Om deze reden is de CBIA van mening dat financiering van het waarborgfonds een overheidsaangelegenheid behoort te zijn. Dit zou kunnen gebeuren door invoeren van een extra heffing op brandstof of een heffing identiek aan de huidige heffing voor het ‘wrakkenfonds’ welke bij inning van de motorrijtuigenbelasting wordt gedaan.
Magdalena: ,,Schade-uitkeringen door het waarborgfonds dienen gelimiteerd te worden tot uitsluitend schade welke door motorrijtuigen worden veroorzaakt. Schade door vandalisme, natuurgeweld, brandstichting, diefstal en dergelijke komen hiervoor niet in aanmerking.”
Daarnaast, zo is de CBIA van mening, dient een eigen bijdrage te worden geheven en dienen inspanningen te worden gedaan om de dader/veroorzaker van de schade te achterhalen; onder andere door aangifte bij de politie, oproepen via advertenties, buurtonderzoek en dergelijke.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).