Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering moet zo snel mogelijk een standpunt bepalen voor wat betreft het in september vorig jaar afgebrande gebouw van het voormalige Sentro Pro Arte aan de Schouwburgweg. Dat is het advies van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).


Sentro Pro Arte,,Gezien het feit dat het schouwburggebouw is afgebrand, is het wenselijk dat de verantwoordelijke minister (premier Hensley Koeiman (MAN) in zijn hoedanigheid van waarnemend minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, red.), de regering, dan wel de Raad van Ministers, zo snel mogelijk een beleidsbeslissing neemt omtrent de mogelijkheden om een schouwburggebouw op Curaçao te hebben en de kaders waarin dat zal moeten gebeuren”, aldus de adviseur corporate governance van SBTNO. Daarmee zal de stichting ‘meer houvast’ hebben bij het uitvoeren van haar taken en werkzaamheden. Want nu is niet duidelijk hoe het Land en het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao - de naam zal veranderen in Fundashon Sentro Pro Arte - denken over de mogelijke toekomstscenario’s van het schouwburggebouw sinds het is afgebrand.
Het gebouw waarin Sentro Pro Arte was gehuisvest stond al 20 jaar leeg toen het in september vorig jaar afbrandde op het moment dat in de er tegenover liggende vakbondscentrale SSK een bijeenkomst van de vakbondsleden was. Over een nieuwe schouwburg wordt al jaren gediscussieerd. In 2015 werd het besluit genomen om het gebouw aan de Schouwburgweg te renoveren, maar nog steeds zijn er tegenstanders die vinden dat de nationale schouwburg in het centrum van de stad moet staan. Op de begroting van 2017 staat een bedrag van 2,2, miljoen gulden gereserveerd voor Sentro Pro Arte. Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar december zei toenmalig demissionair minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Irene Dick (PS), dat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) plannen zou hebben voor het bouwen van een nieuw schouwburggebouw volgens het systeem van public-private partnership. Architect Dito Abbad van Plan D2 bevestigde destijds dat APC zijn bureau advies had gevraagd over de staat van het gebouw na de brand. Abbad ziet twee opties: onderzoeken wat kan worden behouden of, sneller en goedkoper, alles slopen en een nieuw theater bouwen.
SBTNO heeft op verzoek van de Raad van Ministers beoordeeld of de concept-akte voor een statutenwijziging in overeenstemming is met de modelstatuten voor overheidsstichtingen. En of de principes en bepalingen van de Code corporate governance worden nageleefd in de reglementen voor de Raad van Commissarissen en het bestuur en in de profielschetsen van de directeur en de president-commissaris.
Op de reglementen is weinig aan te merken en er zijn slechts een aantal kleine punten waarop het concept afwijkt van het modelstatuut, maar ‘zwaarwegende bezwaren’ heeft de adviseur voor wat betreft de profielschetsen voor de directeur en de president-commissaris van de stichting. Die moeten concreter en specifieker, door er de vereiste opleiding, kennis en werkervaring in op te nemen. Ook het rooster van aftreden van commissarissen moet worden aangepast: een commissaris kan volgens de code maximaal twee en niet drie termijnen van vier jaar, zoals de statuten nu vermelden, zitting hebben in de Raad van Commissarissen van een stichting, aldus de adviseur.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.