Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Sociaal Economische Raad (SER) is voorstander van een ‘fasegewijze’ ontwikkeling van Oostpunt. Dat blijkt uit een advies van 8 juni 2015 in handen van het Antilliaans Dagblad op de ‘ontwerp-Landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP)’.


De SER komt voornamelijk tot deze conclusie ‘gezien het slepende geschil en de langdurige onderhandelingen tussen de erven Maal en het Land Curaçao. Daarom moet op korte termijn een oplossing gevonden worden die voor beide partijen aanvaardbaar is’.
Belangrijkste overweging om vóór ontwikkeling te pleiten verwoordt de SER als volgt: ,,In het licht van de noodzakelijke economische ontwikkeling van Curaçao kan een dergelijke ontwikkeling als drijvende kracht fungeren op het gebied van onder andere economische groei en werkgelegenheid.” Verder schrijft de SER ook: ,,Toerisme is op Curaçao één van de belangrijkste economische pijlers. Het ontwikkelen van Oostpunt wordt wenselijk geacht met het oog op een verdere uitbreiding van het aanbod van het toeristisch product met een eco-toeristisch karakter.” Er moet wel rekening gehouden worden met nieuwe inzichten op het gebied van duurzaam toerisme, zo wordt eraan toegevoegd.
De SER is een publiekrechtelijk adviesorgaan met als taak de regering van Curaçao en het parlement van advies te dienen. Bij de SER Curaçao zijn de overheid en sociale partners betrokken, te weten vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, vakbonden en onafhankelijke leden.
Al in 1999 won de familie Maal een rechtszaak omdat Maal ernstig in het financieel belang benadeeld werd door het niet mogen ontwikkelen op zijn Oostpunt. Het Eilandgebied kreeg een schadevergoeding opgelegd en Maal mocht 20 procent van de gronden ontwikkelen, waarbij het Eilandgebied zou bepalen welke gronden daarvoor bestemd worden, zo werd gevonnist. Omdat er daarna niets gebeurde, liep deze schadevergoedingsschuld op tot zeker 66 miljoen gulden. Het Eilandgebied bood een financiële compensatie aan van 6 miljoen gulden, wat voor de erven Maal onaanvaardbaar was. In 2001 werd een protocol schikkingsonderhandelingen erven Maal-Eilandgebied opgesteld, in 2008 werden uiteindelijk schikkingsonderhandelingen gevoerd door een door het Eilandgebied ingestelde ‘Commissie Oostpunt’, wat resulteert in een memorandum; pas in 2010 komt het tot een vaststellingsovereenkomst.
Hoewel dus voorstander van een fasegewijze ontwikkeling, bevat het advies van de SER op de ontwerp-Landsverordening tal van kritische kanttekeningen. Kort samengevat: de bestemmingskaarten zouden missen, inspraak van bezwaarmakers is genegeerd, de impact study is onrealistisch en daarmee ook de financiële paragraaf die hierop gebaseerd is, aanvullende voorwaarden en regelgeving missen, er is geen rekening gehouden met internationale natuurverdragen en met de Oostpunt-EOP-wijziging wordt een ongewenst precedent geschapen.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).