Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) constateert over de landsbegroting 2017 van Curaçao dat het gevoerde financieel beleid van de afgelopen jaren zichtbaar bijgedragen heeft aan de versterking van de overheidsfinanciën en dat ook in deze ontwerpbegroting nadere stappen daartoe zijn gezet. statenjaar ,,Wel blijft de financiële houdbaarheid van de sociale fondsen een punt van aandacht.”
In 2017 zijn de inkomsten en de uitgaven op de gewone dienst begroot op 2.519 miljoen gulden, zoals het Antilliaans Dagblad de dag na de tweede dinsdag van september - wanneer de begroting moet worden ingediend - al berichtte. ,,De lasten stijgen van 2.500 miljoen in 2016 naar 2.519 miljoen in 2017. Met 1 procent betreft dit een beheerste groei”, aldus het Cft.
Uitzondering hierop zijn de personeelskosten, die ondanks de genomen maatregelen om deze terug te dringen in de ontwerpbegroting 2017 met 3,5 procent stijgen volgend jaar. Het Cft acht dit een relatief hoge stijging, zeker aangezien er voor 2018 en verder rekening wordt gehouden met een structurele stijging van 1,75 procent per jaar.
Een groot deel van deze stijging wordt veroorzaakt door nog in te vullen vacatures uit 2014 en 2015, conform de instroomplanning van Curaçao. ,,Het Cft adviseert om kritisch te bezien of de volledig geplande instroom uit eerdere jaren noodzakelijk is, mede in het licht van de vertraagde uitstroom vanwege de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.” Bedoeld wordt dat er minder ambtenaren de overheidsdienst hebben verlaten, door het optrekken van de leeftijd waarmee zij met pensioen kunnen gaan.
Het Cft spreekt opnieuw waardering uit voor de goede samenwerking en de verkregen informatie van het ministerie van Financiën. ,,Ook constateert het Cft dat Curaçao goed op schema ligt met de begrotingsvoorbereiding zodat de begroting 2017 tijdig kan worden vastgesteld.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).