Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra wil dat de gedurende het kabinet-Schotte geleden schade ‘zo snel en effectief als mogelijk’ wordt verhaald.

aqualectra

En dat daarbij ‘onwenselijke beïnvloeding’ - van de aard en ernst als in de onderzochte periode, namelijk van 2010-2012 - zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dat zijn de primaire belangen van Integrated Utility Holding (IUH), de officiële naam van Aqualectra.
Van eind 2010 tot september 2012 zat de regering Schotte (MFK/PS/MAN) in Fòrti, gevormd en ondersteund door de partijen MFK van Gerrit Schotte, Pueblo Soberano (PS) van wijlen Helmin Wiels en MAN die toen geleid werd door Charles Cooper. Laatstgenoemde verliet onlangs de partij MAN en richtte PAS op.
Zoals deze krant eerder al berichtte, heeft nu ook het nutsbedrijf een verzoek gedaan aan het Hof van Justitie tot vaststelling van schade (zie ook het artikel ‘Wanbeleid en schade’). Dit naar aanleiding van de civiele enquêteprocedure en het verslag van professor en oud-rechter Huub Willems over de gang van zaken bij overheids-nv’s Curoil, Refineria di Kòrsou (RdK) en dus IUH/Aqualectra.
In het verzoek legt de advocaat van Aqualectra uit dat ‘overheidsvennootschappen functioneren in een weerbarstig politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij periodieke wisselingen op politiek-bestuurlijk niveau en wisselingen op bijvoorbeeld het niveau van de RvC, van invloed (kunnen) zijn’.
Zoals de invloed op de vraag of de schade überhaupt wel moet worden geredresseerd en zo ja, hoe. Daarom kan Aqualectra zich vinden in een situatie dat het verrichten van nader onderzoek en het instellen van gerechtelijke procedures tot vergoeding van schade ‘zo ver en zo effectief als mogelijk en nodig is buiten de invloedssfeer van de genoemde omgeving worden gehouden’. Met andere woorden, zo legt advocaat Karel Frielink van Aqualectra uit: ,,Verdere acties moeten worden verricht op basis van expertise en onafhankelijkheid en zonder verdere politieke inmenging.”
Die inmenging zou ‘ook niet indirect’ moeten kunnen plaatsvinden. Eén of meer voorzieningen die het uitoefenen van politieke invloed via de aandeelhoudersrelatie van de overheids-nv of via de - in de toekomst wat samenstelling betreft gewijzigde - Raad van Commissarissen (RvC) en/of het bestuur (lees: de directie, red.) liggen dan ook in de rede, aldus het verzoek aan het Hof. Daarbij kan worden gedacht aan de benoeming van een onafhankelijke en deskundige persoon met toekenning van de middelen en bevoegdheden.
Het moet wat Aqualectra betreft, in geval een tijdelijke bestuurder wordt benoemd, wel gaan om iemand die uitsluitend belast is met onderzoek naar de vraag wie met succes voor het wanbeleid aansprakelijk kunnen worden gesteld; zonder dat deze tijdelijke bestuurder ook bij het beleid en de gang van zaken bij Aqualectra betrokken is. Deze tijdelijke bestuurder zal dus bijvoorbeeld ook niet deelnemen aan reguliere bestuursvergaderingen. Ook wil het energiebedrijf de kosten redelijk houden en tijdig weten om deze te kunnen budgetteren.
Het OM vroeg eerder al in het verzoek aan het Hof de tijdelijke overdracht van de aandelen van de overheids-nv aan een derde ter beheer. Dat vindt Aqualectra ‘te verstrekkend’, zeker als daarmee enkel wordt beoogd te voorkomen dat een door het Hof tijdelijk aangestelde bestuurder of commissaris wordt ontslagen door een nieuwe vertegenwoordiger van het Land Curaçao (lees: een nieuwe regering, red.) als aandeelhouder.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).