Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) let extra goed op dat de behandeling van SVB-verzekerden en of de waarneming in het geval de huisarts niet aanwezig is, goed geschiedt. svbDat blijkt uit een brief van de SVB aan SVB-medewerkenden (zorgverleners). Deze brief is in handen van deze krant.
In de brief herinnert de zorgverzekeraar de huisartsen eraan dat ‘conform de vigerende gedragslijnen, dienen de bij u ingeschreven of naar u verwezen SVB-verzekerden uitsluitend door u persoonlijk te worden behandeld, tenzij er sprake is van afwezigheid in verband met vakantie, ziekte of bij- en nascholing’. ,,Indien u afwezig bent in verband met vakantie, ziekte, bij- of nascholing, dient u derhalve de regeling voor waarneming in acht te nemen”, zo staat in de brief.
De brief van SVB komt vlak nadat de inspecteur van gezondheid, Gersji Rodrigues Pereira, een huisarts een aanwijzing heeft gegeven, onder andere omdat hij zijn waarneming niet op orde had. Deze krant berichtte hier vorige week uitvoerig over. Het gaat in dit geval om huisarts Tweed die bij Terá Kòrá en in Paradijs werkzaam is.
De gedragslijnen waar de SVB naar refereert, zijn reeds eerder bij brief van 11 november 2014 aan de huisartsen bekendgemaakt. De vigerende gedragslijnen houden in dat ‘de medewerker bij afwezigheid in verband met ziekte, vakantie of bij- en nascholingsactiviteiten, schriftelijk de periode van afwezigheid en de naam van de waarnemer aan de portefeuillehouder van SVB dient door te geven’. De maximale duur van een aaneengesloten periode van waarneming als gevolg van ziekte is drie maanden en als gevolg van vakantie zes weken. Voor een langere periode van waarneming is voorafgaande goedkeuring van de directeur van de Sociale Verzekeringsbank vereist.
Een andere gedragslijn is dat de medewerker de waarneming zodanig dient te regelen dat de SVB-verzekerden door een medewerker verder worden behandeld. ,,Indien de waarnemende zorgverlener geen medewerkende is van de SVB, dan dient u vooraf goedkeuring te krijgen van de SVB onder overlegging van de door het ministerie GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur, red.) geviseerde diploma’s en een werkvergunning indien de waarnemer geen landskind is.”
In haar recente brief schrijft SVB dat de apotheek geen vergoeding van SVB kan ontvangen voor voorgeschreven geneesmiddelen als de huisarts in kwestie zijn waarnemer niet tijdig aanmeldt conform de waarnemingsregeling. Dezelfde gevolgen zijn van kracht als de naam van de waarnemer niet voorkomt op de tijdig aan de apotheken te verstrekken lijst met zorgverlenerscodes of unico-codes. ,,Dit kan gevolgen hebben voor de aflevering aan de patiënt”, zo waarschuwt SVB.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).