Van en onzer verslaggevers
Willemstad - Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leraren hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken. veiligheidschoolDe fractie van regeringspartij PAIS komt met een initiatiefwetsvoorstel om deze veiligheid wettelijk vast te leggen.
Daartoe heeft de fractie van partijleider Alex Rosaria een wetsontwerp en bijbehorende Memorie van Toelichting (MvT) opgesteld. PAIS: ,,Het is belangrijk dat een school aantasting van veiligheid en dan met name sociale veiligheid probeert te voorkomen door middel van een op maat, voor de desbetreffende school, toegespitst veiligheidsbeleid.”
Dit als integraal onderdeel van de realisering van het fundamenteel grondrecht op onderwijs van elk kind, van het recht van de ouders om een school naar hun keuze te kiezen en het principieel recht voor alle werkers in het onderwijs op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
,,Daar komt dan ook nog bij dat het onderwijzen en opvoeden van een kind op een veilige school een substantiële bijdrage betekent voor de bestrijding van de jeugdcriminaliteit”, aldus de toelichting op de voorgestelde wetswijzigingen.
PAIS stelt voor dat zowel de Landsverordening funderend onderwijs (2008) als de Landsverordening voortgezet onderwijs (1979) aangepast worden om de regeling en registratie van de veiligheid op scholen een wettelijke basis te geven en om te waarborgen dat elke school een school specifiek schoolveiligheidsplan opstelt en uitvoert.
,,Om na te gaan welke risico’s de leerlingen, de werkers of de school lopen is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) noodzakelijk.” Een beschrijving van gevaren en een analyse van de risico’s die de specifieke school bedreigen, vormen de basis voor het school specifieke veiligheidsbeleid, dat vastgelegd moet worden in een transparant schoolveiligheidsactieplan.
Deze transparantie is noodzakelijk, niet alleen vanwege de informatie naar de ouders, leerlingen en onderwijswerkers toe, ‘maar vooral ook vanwege de betrokkenheid van alle geledingen zowel binnen als buiten de school die medeverantwoordelijkheid dragen voor de veiligheidszorg op een school, oftewel voor veiligheid, beveiliging, risicobeheersing, integriteit, calamiteitenbeheersing, hulpverlening en sanctionering’.
Deze veiligheidszorg op een school moet gebaseerd zijn op de expliciet geformuleerde verantwoordelijkheid van het bestuur en leiding van de school en vereist ‘een inspanningsverplichting’ om te komen tot een zo veilig mogelijke omgeving voor leerling, leerkracht, niet lesgevend schoolpersoneel, inventaris en gebouw. ,,Deze verantwoordelijkheid moet worden vastgelegd in een voor alle betrokkenen toegankelijk school specifiek schoolveiligheidsactieplan.”
Resumerend, aldus de MvT, moet dan ook gesteld worden dat de constitutionele zorgplicht van de overheid voor de aanhoudende zorg voor het onderwijs noodzakelijk maakt dat er een wettelijke verankering komt dat moet waarborgen dat de scholen kunnen komen tot een school specifiek schoolveiligheidsactieplan.
Qua financiering gaat PAIS uit van het volgende: ,,De scholen zullen de implementatie van het veiligheidsplan uit de al beschikbare begroting dienen te bekostigen.” Voor wat betreft het funderend onderwijs is bepaald dat de leerlingenzorg onder de van overheidswege te vergoeden zorg valt. ,,Het schoolveiligheidsplan maakt onderdeel uit van de noodzakelijke leerlingenzorg waar scholen voor verantwoordelijk zijn.”
De adviescolleges, waaronder de Raad van Advies (RvA), moeten nog worden gehoord.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).