Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft namens zijn cliënten Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs een verzoek ingediend bij het Hof om rechters uit Nederland aan te stellen voor de behandeling van de zaak Babel in hoger beroep.

stadhuis

Volgens Sulvaran hebben zijn cliënten - die eerder door het Gerecht in Eerste Aanleg zijn veroordeeld voor corruptie, witwassen en het in het bezit hebben van jammers - ‘geen vertrouwen in een objectieve belangenafweging van hun strafzaak in hoger beroep door lokaal aangestelde rechters als lid van het Gemeenschappelijk Hof’.
De brief van Sulvaran is in handen van het Antilliaans Dagblad. In zijn schrijven haalt Sulvaran verschillende punten aan die tijdens de behandeling van de zaak reeds naar voren zijn gebracht; de volgens hem op illegale wijze verkregen MOT-meldingen en de betrokkenheid van oud-VDC-hoofd Edsel Gumbs, alsook oud-procureur generaal Dick Piar en advocaat-generaal Anthon van der Schans hierbij. ,,In hoger beroep zal de verdediging opnieuw betogen dat de aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek Babel vooreerst gelegen is in de bewuste overtreding van de strafwetgeving door hoge functionarissen op Curaçao, waaronder de heer Gumbs handelde in directe opdracht van het Openbaar Ministerie, die al dan niet hebben samengespannen om cliënten vervolgd te krijgen. Derhalve zal in ons betoog in hoger beroep de integriteit van de opsporing wederom centraal staan. Ook de medaille van een strafrechtelijk proces heeft namelijk twee keerzijden”, aldus Sulvaran.
Het is door deze volgens de raadsman ‘bewuste overtreding van de strafwetgeving door hoge functionarissen op Curaçao’ dat hij nu een verzoek indient om rechters uit Nederland aan te stellen voor de behandeling van het hoger beroep. Er zal namelijk, zo stelt Sulvaran, niet voldaan kunnen worden aan de eis van behandeling door een onpartijdige rechterlijke instantie, zoals vereist door artikel 6 EVRM. ,,De rechterlijke onpartijdigheid is een van de hoekstenen van de rechtspleging en een waarborg voor een eerlijke procesvoering. Het Engelse adagium ‘not only must justice be done, it must also be seen to be done’ klinkt iedereen bekend in de oren. Het vrijwaren van een strikte onpartijdigheid van de rechter is zo fundamenteel en zo belangrijk voor het vertrouwen van de rechtzoekende in het gerecht, dat zelfs de minste schijn van een gebrek aan onpartijdigheid niet kan worden geduld”, aldus de raadsman van Schotte en Van der Dijs. ,,Dat is nu niet het geval. Cliënten hebben er geen vertrouwen in dat in hoger beroep het Gemeenschappelijk Hof terstond afstand neemt van de eerder gedane uitlating door hetzelfde hof. Derhalve vrezen zij dat geen enkel lid van het Gemeenschappelijk Hof de onpartijdigheid aan de dag zal leggen waarop zij als beschuldigden recht hebben.”
Op pagina 8
Kleine samenleving


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.