Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) niet duidelijk hoeveel personen er werken op de unit vergunningverlening van de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB).

Ook is er geen inzicht in het aantal hindervergunningplichtigen en dus geen inzicht in de omvang van het werkgebied; het is niet bekend welke bedrijfstypen er onder de hindervergunning vallen; welke bedrijven (nog) een hindervergunning nodig hebben en aan welke bedrijven prioriteit gegeven moet worden. Kortom: ,,De overheid heeft niet aangegeven welk beleid zij ten aanzien van de hindervergunningplicht wil voeren”, zo staat in het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van de ARC naar het natuur- en milieubeleid van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).
,,De Rekenkamer heeft geen eenduidige informatie ontvangen over het aantal personen dat bij deze unit werkt. Volgens het ministerie komt dit mede doordat tijdelijk medewerkers van MNB elders zijn geplaatst en vice versa”, zo wordt over het personeel geschreven. En ten aanzien van het aantal hindervergunningplichtigen staat er in het rapport: ,,In de wet zijn geen bedrijfstypen maar milieubelastende activiteiten aangewezen waarvoor een hindervergunning verplicht is. Het gaat om een opsomming van vele uiteenlopende activiteiten waarvoor MNB stuk voor stuk zou moeten nagegaan welke bedrijven deze activiteiten uitvoeren. In beperkte mate is in de wet ook naar bedrijfstypen verwezen, bijvoorbeeld hotels, maar alleen als die nader genoemde milieubelastende activiteiten uitvoeren. Per hotel zou door MNB dus moeten worden nagegaan of er sprake is van een hindervergunningplicht.”
In het ‘Eindrapport Milieunormen van 11 juni 2007’, staat volgens de ARC een opsomming van bedrijfstypen en hun milieubelastende activiteiten die voor MNB als uitgangspunt kan dienen. In de lijst staan onder andere energiecentrales/grote stookinstallaties, producenten van bouwmaterialen, metaalconstructie en -bewerking, op- en overslag van olie, scheepsbouw en -reparatie, benzinetankstations, voedingsmiddelen, luchthaven, hotels, restaurants en cafés, wasserijen en dry cleaning, afvalverwerking, garages en autospuiterijen, laboratoria, ziekenhuizen, tandartsen, medische scholen, ongediertebestrijding en aannemers, bouw- en sloopbedrijven.
ARC over het beleid: ,,Binnen welke termijn wil de overheid realiseren dat alle vergunningplichtigen over een vergunning beschikken, of zal de overheid alleen van de grootste milieuvervuilers een vergunning eisen en de rest gedogen? Welke keuzes gemaakt worden, heeft gevolgen voor de periodieke hoeveelheid te verwachten vergunningsaanvragen. Het ministerie heeft in dit verband aangegeven dat alle milieubelastende activiteiten hindervergunningplichtig zijn maar dat prioriteiten gesteld moeten worden. De prioritering ingeval van vergunningverlening en handhaving is echter niet aangegeven.”

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.