Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes (PS) heeft inzake het ambtshalve onderzoek van de ombudsman naar het niet-integer handelen van Asjes’ partijgenoot Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels ‘in strijd met’ de wet gehandeld.
De regeringsleider heeft namelijk, ‘in vereniging met Wiels’, geweigerd te voldoen aan het verzoek van ombudsman Alba Martijn om haar de gevraagde documenten inzake Wiels optreden af te geven. Tijdens het kort geding afgelopen week van Wiels tegen de ombudsman, kwam diverse keren naar voren dat Asjes in zijn hoedanigheid van minister van Algemene Zaken ‘documenten heeft achtergehouden’ voor de ombudsman. Vrijdag is er vonnis.
In zijn pleidooi namens de ombudsman van Curaçao wees advocaat Michael Bonapart, sprekend over Asjes, op diens ‘juridisch onjuiste en ontwijkende standpunt, met als klaarblijkelijk doel om de ‘Gevmin’ uit de wind te houden’.
De premier had in antwoord op het verzoek van de ombudsman geschermd met verwijzing naar de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (privacywet); het door hem verstrekken van de gevraagd informatie aan de ombudsman, zou volgens Asjes een verdere schending van de persoonlijke levenssfeer van Wiels met zich meebrengen. Asjes’ weigering is echter in strijd met de Landsverordening ombudsman. Volgens advocaat Bonapart beperkt de privacywet niet de bevoegdheden die in de ombudsmanwet zijn neergelegd. ,,Het saillante bij de weigering van de afgifte van de klaarblijkelijk niet conveniërende documenten benadrukt ook weer de door de informanten aan de ombudsman gemelde ervaringen en hun waarnemingen dat de minister van Algemene Zaken alleszins bereid is om de grenzen te verleggen bij het beschermen van de Gevmin.”
Ook Wiels heeft in haar functie van Gevmin - alhoewel de wet haar daartoe verplicht - volgens de ombudsman herhaaldelijk geen gevolg gegeven aan de van haar verlangde afgifte van documenten. En als Gevmin heeft zij haar verplichtingen jegens de ombudsman verzaakt en heeft zij - ‘ook verifieerbaar’ - onjuist dan wel onvolledig of zelfs misleidend geantwoord op de haar door de ombudsman gestelde vragen.
Maar ondanks ‘het achterhouden van stukken’ door Wiels en Asjes en ondanks ‘de tegenwerking van beide functionarissen’ heeft ombudsman de documenten toch nog ‘via andere kanalen’ achterhaald. En met ‘de voor handen gekomen documenten’ is het voor de ombudsman ‘alleszins mogelijk geworden’ de Nota van Voorlopige Bevindingen op te stellen én nu ook definitief te maken. ,,Het rapport is gereed om aan de Staten te worden overhandigd.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).