Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als de ministerraad binnenkort instemt met het voorstel van PS-minister Ben Whiteman, om uitgesmeerd 30 miljoen gulden aan Sehos beschikbaar te stellen, dan betreft dit in elk geval géén gift en als het goed is ook geen storting ‘à fonds perdu’, waarvan het nog maar de vraag is of en wanneer het ooit wordt terugbetaald.
Zo blijkt uit stukken waar het Antilliaans Dagblad over beschikt, namelijk zowel het tot nog toe vertrouwelijke Usona-rapport van februari 2015 als een brief van de Sehos-directie aan minister Whiteman van maart dit jaar. Het zou, goed beschouwd, gaan om deels een al in twee jaar tijd terug te betalen lening. En deels om een gefaseerde verlaging van de SVB-vergoeding aan Sehos in plaats van de opgelegde budgetkorting in één keer.
Dit staat er in de beschikbare documenten:
-Een (rentevrije) lening van 16 miljoen gulden is noodzakelijk als directe oplossing van het liquiditeitsprobleem van Sehos en als financiering van een aantal besparingsinvesteringen. Deze lening kan volgens adviseur Usona ‘volledig worden terugbetaald uit de exploitatie van Sehos’. Volgens de directie van Sehos zelf kan terugbetaling in een termijn van circa twee jaar, zo lieten algemeen directeur Javier Hernandez en financieel directeur Henri Gerrits op 13 maart 2015 schriftelijk aan minister Whiteman weten.
-Het tweede deel, 14 miljoen, is nodig om de tijd - veertien maanden - te krijgen de efficiencymaatregelen volledig te realiseren en tot besparingsopbrengsten te komen. Dit hoeft niet met cash, maar kan door middel van een gefaseerde invoering van de eerder al - vanaf oktober 2014 - opgelegde budgetkorting door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is nodig ter overbrugging, aldus Hernandez en Gerrits aan Whiteman, waardoor externe financiering (lees: een lening) niet noodzakelijk is. Als dit echter niet mogelijk is, zo stelt Usona, kan dit gefinancierd worden vanuit een achtergestelde lening, die volgens dezelfde fasering wordt uitbetaald. Deze lening kan echter niet worden terugbetaald en zou moeten worden meegenomen in de schuldsanering van Sehos.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.