Willemstad - In de zaak Babel is het Openbaar Ministerie (OM) van mening dat de regiebehandeling van oud-premier Gerrit Schotte en die van zijn levenspartner Cicely van der Dijs separaat moeten plaatsvinden.

Tijdens de regiezitting in de zaak Babel die afgelopen vrijdag plaatsvond, stond alleen Schotte terecht.

In de zaak van Van der Dijs heeft de raadsman van het tweetal, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran van advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, eerder bezwaar aangetekend tegen haar dagvaarding. Een bezwaar moet volgens de regels behandeld worden voordat er verder kan worden gegaan. Woordvoerder van het OM, Norman Serphos, legde eerder uit dat dit betekent dat de uitspraak over het bezwaar moet worden afgewacht. Naar verwachting zal omstreeks eind maart bekend zijn of de dagvaarding van Van der Dijs standhoudt. In ieder geval verandert er inhoudelijk niets aan de zaak, aldus Serphos. Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat de regiezitting tegen Van der Dijs nu op 5 juni om 9.00 uur plaats zal vinden.

In haar pleidooi gaf officier van justitie Philomijn van Logten te kennen dat er met de
aparte behandeling vast een aanvang kan worden gemaakt met de organisatie en voorbereiding van mogelijke nadere onderzoekshandelingen. Van Logten is samen met Gert Rip belast met de behandeling van deze zaak. ,,Door de verdediging wordt gesteld dat de zaken van de verdachte Van der Dijs en de verdachte Schotte zo zeer met elkaar verweven zijn dat zij niet zonder meer kunnen worden gescheiden. Dat geldt wellicht voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar niet voor de regiezitting”, aldus de officier van justitie.

Als er vast een aanvang wordt gemaakt met de voorbereiding van mogelijke nadere onderzoekshandelingen, dan kan de daadwerkelijke uitvoering volgens Van Logten zo
nodig plaatsvinden nadat hierover duidelijkheid is verkregen in de zaak van verdachte Van der Dijs. De tussenliggende periode kan volgens de officier van justitie bijvoorbeeld worden gebruikt om rechtshulpverzoeken op te stellen, ruimte te reserveren in de agenda van de rechter-commissaris en andere onderzoekshandelingen zo mogelijk af te handelen en anders voor te bereiden. ,,Op deze wijze wordt er geen verdere nodeloze vertraging opgelopen”, aldus Van Logten.

De verdediging zegt de redenering van het OM - dat de zaken in het belang van een goede en efficiënte organisatie van de rechtspleging gesplitst moeten worden - niet te kunnen volgen. ,,De voorgestelde splitsing brengt immers mee dat uw gerecht tweemaal over de verzoeken van de verdediging moet beraadslagen en beslissen. Een efficiënte behandeling is juist dán ver te zoeken. En wat te denken van de situatie dat uw gerecht één of enkele verzoeken van de verdediging in de zaak Schotte afwijst en de verdediging deze verzoeken ter zitting van 5 juni in de zaak van de medeverdachte Van der Dijs wenst te herhalen, in dat geval in belang van haar verdediging? Dan doet zich onmiskenbaar een ongemakkelijke Hauschildt-achtige situatie voor, waarbij de (tweede) zittingsrechter reeds een oordeel
heeft gegeven over dezelfde, voorliggende vragen en verzoeken.”

Sulvaran: ,,En dat terwijl het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het welbekende Hauschildt-arrest de institutionele waarden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, kreukbaarheid en professionaliteit zo hoog in het vaandel heeft. Dat vormt de basis van het vertrouwen van de samenleving (inclusief de verdachten) in de rechtspraak. Kortom, niemand is erbij gebaat dat in de uitgestelde zaak van Van der Dijs de eerste regiebehandeling (in de zaak Schotte) nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Een splitsing van zaken is ook daarom zeer inefficiënt en strafprocesueel onwenselijk.”

Als raadsman van zowel Schotte als Van der Dijs gaf Sulvaran tijdens zijn pleidooi te kennen dat de ‘nauwe samenhang van feiten en zaken, in het bijzonder met betrekking tot feit 2 (valsheid in geschrifte), genoegzaam uit het dossier volgt’. ,,Het gaat niet alleen om dezelfde feiten, maar bovendien om twee, met elkaar samenwonende personen. 

 De (verdedigings)belangen en onderzoeksbelangen lopen dan ook vrijwel parallel.  Het feit dat deelneming c.q. medeplegen ten laste is gelegd, verzet zich tegen een  gesplitste en niet gelijktijdige behandeling.” Volgens de raadsman zijn de  samenhang en de deelneming in deze zaak van zodanig bijzonder innige en gecompliceerde aard dat er sprake is van een  verstrengeling met betrekking tot de verschillende deelnemers, hetgeen - volgens  Sulvaran - met zich meebrengt dat een goede beoordeling van elk der  deelnemers niet los van de totale deelneming kan worden gezien.

 Foto's Jeu Olimpio


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.