Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De regiezitting van de zaak Babel, waarin oud-premier Gerrit Schotte en zijn levenspartner Cicely van der Dijs, verdacht worden van onder andere witwaspraktijken en valsheid in geschrifte, is uitgesteld tot 5 juni om 9.00 uur. De inhoudelijke behandeling vindt op 9 en op 11 september plaats. 

Dat heeft het gerecht gisteren besloten, na het verzoek van de verdediging van Schotte om de zaak aan te houden.
De oud-premier - die gisteren zelf zenuwachtig oogde - wordt in deze zaak vertegenwoordigd door het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran voerde gisteren namens zijn cliënt het woord en had voorafgaand aan de zitting al het verzoek ingediend om de zaak aan te houden.
Behalve het feit dat de raadsman niet gecharmeerd was van het feit dat het OM gisteren een ‘semi-requisitoir’ hield en de beschuldigingen aan het adres van zijn cliënten openbaar maakte - hij sprak zelfs van een kwalijke zaak - gaf hij ook te kennen dat het strafdossier in deze zaak ruim 3.000 pagina’s bevat en meer tijd vergt om dit grondig te kunnen bestuderen. ,,Het feitenonderzoek en het daaropvolgende vooronderzoek beslaat een periode van ruim twee jaar. Een periode van twee jaren waarin politie en justitie kosten noch moeite hebben bespaard en zich intensief hebben kunnen voorbereiden op de zitting van heden”, aldus Sulvaran. ,,Daar staat tegenover dat het proces-verbaal eerst op 11 februari 2015 is gesloten en het zeer omvangrijke strafdossier eerst op 13 februari 2015 aan de verdediging is verstrekt. De inleidende dagvaarding dateert van 27 februari 2015 en deze dagvaarding is feitelijk eerst op 2 maart jongstleden aan cliënt betekend. Dit betekent dat zij slechts enkele weken bekend zijn met de omvang van de aan hen tenlastegelegde feiten en de gedeeltelijke inhoud van het dossier. Die korte voorbereidingsperiode van een paar weken staat in schril contrast met voornoemde onderzoeksperiode van ruim twee jaar. Van een ‘equality of arms’ is op grond hiervan geen sprake.”
Volgens Sulvaran heeft het handelen van het Openbaar Ministerie in deze zaak ernstige raakvlakken met artikel 6, lid 3 sub b van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is bepaald dat een verdachte ‘adequate time and facilities’ dient te hebben ter voorbereiding van de zitting. ,,En gelet op het jurisprudentiële gewicht dat aan een regiezitting wordt toegekend zal deze verdragsgarantie ook in volle omvang dienen te gelden voor deze zitting. Het lijkt er dan ook sterk op dat het OM, dat hierover kennelijk anders denkt, slachtoffer is geworden van een Babylonische spraakverwarring.”
Vervolgens heeft de verdediging, zo laat Sulvaran weten, moeten vaststellen dat ‘een behoorlijk aantal processtukken/bijlagen aan het strafdossier ontbreekt. ,,Het gaat om stukken genoemd in de bijlage. Er is dus simpelweg sprake van een incompleet procesdossier en reeds hierom ligt aanhouding ook in de rede. De verdediging verzoekt hierbij uitdrukkelijk ook toevoeging van deze ontbrekende processtukken”, aldus de raadsman in zijn pleidooi.
Gezien de ernst van de beschuldigingen aan het adres van zowel Schotte als zijn partner verzette het OM zich gisteren met klem tegen de aanhouding van de strafzaak. In haar pleidooi gaf Van Logten te kennen dat de maatschappij belang heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting van rechtszaken. ,,En dat geldt zeker ook voor deze zaak. Er is onrust in de maatschappij dat de afhandeling van deze zaak zo lang op zich laat wachten”, aldus de officier van justitie, die vervolgde: ,,Daarnaast is er het belang van een goede en efficiënte organisatie van de rechtspleging en bij de voorgestelde aanhouding gaat kostbare en schaarse zittingsruimte verloren.”
Sulvaran haakte tijdens zijn pleidooi meteen in op de uitspraak van het Openbaar Ministerie, namelijk dat de maatschappij belang heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting van rechtszaken, en zeker bij deze zaak. ,,Die laatste toevoeging vond de verdediging in hoge mate intrigerend, omdat daarbij de vraag is gerezen of het OM hiermee misschien het oog zou kunnen hebben gehad op de politieke implicaties van een vervolging c.q. afgeronde vervolging van de heer Schotte, die zoals wij weten, nog immer politieke aspiraties heeft. Het bange voorgevoel kan niet worden onderdrukt dat het OM met het loskoppelen van de zaken een ‘kaltstellung’ van de heer Schotte beoogt, zodat hij niet meer kan deelnemen aan de verkiezingen in 2016.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.