Willemstad - De Vereniging voor Duurzame Energie heeft het kort geding, aangespannen tegen het Land Curaçao, gisteren verloren. Dat houdt in dat de nieuwe per 1 januari 2015 door de regering ingevoerde teruglevertarieven voor duurzaam opgewekte elektriciteit, voornamelijk zonne- en windenergie, gehandhaafd blijven en niet aangehouden worden totdat in een bodemprocedure is beslist.
Hoewel de rechter de vereniging gelijk geeft waar het gaat om het spoedeisend belang, worden alle andere aangevoerde punten structureel weerlegd. Kort samengevat staat in het vonnis: ,,De wijze van totstandkoming van de nieuwe tarieven acht het gerecht voorshands oordelend niet in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Op de minister rustte niet de verplichting advies in te winnen bij de particuliere en zakelijke eindgebruikers. Wel diende de minister de relevante gegevens en kennis te verzamelen, hetgeen onder meer is gebeurd door het laten opstellen van de evaluatie. Van strijd met het formele dan wel het materiële rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het fair-playbeginsel en het verbod van willekeur is voorlopig oordelend evenmin sprake.”
Het Land werd juridisch bijgestaan door advocaat Mayesi Hammoud. Bij de behandeling ter zitting werden de partijen die administratieve voorzieningen hadden verzocht al direct niet-ontvankelijk verklaard. Het betreft nu de uitspraak in het overgebleven civiele kort geding.
Ten eerste wordt gesteld dat de minister een ruime bevoegdheid heeft om een prijsvoorschrift vast te stellen. Bovendien is er in kort geding geen ruimte om na te gaan of de minister op (on)juiste wijze gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid.
Het Land heeft verder in zijn pleidooi aangegeven - en het gerecht gaat hierin mee - dat de eindgebruikers van duurzame energie een redelijke ‘return on investment’ moeten krijgen, maar dat er ook een kostenneutraliteit aan de zijde van Aqualectra moet zijn. ,,De minister dient ook het algemeen belang te beschermen. Als de teruglevertarieven voor de eindgebruikers dermate gunstig zijn dat Aqualectra daarop moet toeleggen, zullen de kosten via hogere reguliere Aqualectra-tarieven ten laste komen van eindgebruikers die geen duurzame energie gebruiken”, zo is aangevoerd.
Dat de vereniging ‘substantiële nadelige financiële gevolgen ondervindt’ van de nieuwe regeling is onvoldoende door de verenging onderbouwd en aannemelijk gemaakt. ,,De vereniging is niet specifiek ingegaan op de analyses en berekeningen van Bureau Telecom en Post (BTP)”, zo staat in het vonnis.
Verder wordt gesteld dat de terugverdientijd weliswaar is verlengd naar vijf tot zeven jaar in plaats van drie jaar, maar dat met de levensduur van de installatie van 25 jaar, er nog steeds sprake is van besparingen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.