Al het nieuws

Beleggers streven over het algemeen verschillende doelstellingen na met hun beleggingsportefeuilles. Ouders bijvoorbeeld, kunnen beleggen met het doel om kosten voor het hoger onderwijs van hun kinderen te financieren.

Werknemers kunnen beleggen voor extra inkomsten om met vervroegd pensioen te kunnen gaan of om het pensioeninkomen te vergroten. Pensioenfondsen verzamelen de premies die hun deelnemers betalen en beleggen deze met het belangrijkste doel om de beloofde pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren.
Afhankelijk van de doelstelling, de beleggingshorizon alsook de risicotolerantie kiest de belegger een samenstelling van verschillende beleggingscategorieën om te beleggen. Beleggingscategorieën waar men over het algemeen bekend mee is zijn gewone aandelen, obligaties (staats-en bedrijfsobligaties), vastgoed en alternatieven zoals grondstoffen en hedgefondsen. Deze basiscategorieën kunnen worden verpakt in fondsen van effecten (zoals mutual funds), of worden gekoppeld aan andere effecten of grootheden (zoals commodity linked notes of inflation linked notes) of worden gecombineerd in hybride effecten (zoals preferente aandelen). Op verzoek van sommige lezers zullen we in enkele edities ingaan op preferente aandelen. Andere effecten zullen worden toegelicht in latere uitgaven.

Wat zijn de preferente aandelen?
Preferente aandelen (‘preferreds’) zijn hybride effecten met kenmerken van aandelen alsook vastrentende waarden.
Beleggers in aandelen hebben stemrechten, hebben een eigendomsbelang in het bedrijf en maken daarom ook aanspraak op winstdeling, ofwel dividenduitkeringen. Gewone aandelen hebben geen expiratiedatum in de zin dat op een toekomstige datum de nominale waarde zal worden terugbetaald. Obligaties daarentegen hebben wel een expiratiedatum.
Preferente aandelen vertegenwoordigen net als gewone aandelen eveneens een eigendomsbelang in het bedrijf, terwijl er geen sprake is van een expiratiedatum.
De overeenkomst met een obligatie bestaat uit het feit dat de belegger in preferente aandelen geen stemrecht draagt, aanspraak maakt op een vaste uitkering (vast dividendpercentage van de nominale waarde) dat bij uitgifte is bepaald.

Waarom preferent?
Preferente aandelen hebben prioriteit boven gewone aandelen in geval van faillissement en bij betaling van dividenden.
Echter, crediteuren en obligatiehouders hebben prioriteit op de opbrengst van de liquidatie boven preferente aandelen.
Preferente aandelen dragen dus minder rechten dan de obligaties van een bedrijf, doch hebben aanvullende rechten boven de gewone aandeelhouders.

Rendement-risico
Verder zijn preferente aandelen niet gedekt door garanties/onderpand zoals onderhandse leningen. Dit maakt beleggen in preferente aandelen risicovoller dan beleggen in obligaties van hetzelfde bedrijf. Het gevolg is dat de ratings van preferente aandelen over het algemeen lager uitvallen dan van de obligaties van dezelfde onderneming. Om te compenseren voor het extra risico betaalt de uitgevende instelling een hoger rendement, dat wil zeggen een hoger dividendtarief voor het preferente aandeel dan de couponrente op obligaties van dezelfde onderneming.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.