Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Gezinsvoogdijinstelling Curaçao (GVI) is door de minister van Justitie - lees: het kabinet-Pisas (MFK/PNP) ‘aan haar lot overgelaten’, kreeg geen overheidssubsidie meer en is nu failliet verklaard.

GVIkantoorDe stichting, die sinds de oprichting in 1999 tot doel had hulp en ondersteuning aan te bieden aan minderjarigen en hun ouders in moeilijke opvoedingssituaties (een overheidstaak), is voor haar financiering volledig afhankelijk van het Land als geldverstrekker.
,,Concreet is de huidige toestand ontstaan omdat de minister van Justitie structureel niet zijn verplichting is nagekomen om een adequate financiering te bieden voor de aan GVI toebedeelde overheidstaken”, schrijft de advocaat namens het bestuur van de stichting. Dit geldt overigens ook voor andere overheidsstichtingen.
De schuld van GVI is opgelopen tot ruim 583.000 gulden. Minister Shalten Hato (MFK) heeft in oktober 2022 te kennen gegeven dat hij niet bereid en ook niet in staat is - vanwege de precaire Landsfinanciën - om de stichting een eenmalige uitkering te verstrekken om de tekorten weg te werken. ,,Dit terwijl de huidige financiële situatie is ontstaan door beleidskeuzes van het ministerie”, aldus de advocaat in zijn verzoekschrift in verband met de aanvraag van het faillissement.
De faillietverklaring is dan ook op eigen verzoek. In dit geval van het bestuur dat bestaat uit Rodrick Flocker (voorzitter), Caritza Schoot (penningmeester) en Christina Albertus (commissaris). Het faillissementsvonnis meldt dat op 17 mei 2023 een mondelinge behandeling is gehouden.
,,Uit de in het verzoekschrift gestelde feiten en uit de behandeling in raadkamer is summierlijk gebleken dat verzoekster meerdere schulden onbetaald laat en van feiten en omstandigheden die aantonen dat verzoekster in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen”, luidt het vonnis van het gerecht.
Daarmee is na bijna 24 jaar een einde gekomen aan de Gezinsvoogdij Instelling. Het gerecht heeft Arnold Huizing aangesteld tot curator. Ondanks verschillende verzoeken heeft het ministerie van Justitie nog niet gereageerd op vragen van het Antilliaans Dagblad, waaronder de vraag welke instantie momenteel belast is met de voogdijtaken.
GVI had tot doel het uitoefenen van de (toeziende) voogdij over minderjarigen, hulp te verlenen aan het gezin bij de opvoeding en verzorging van de minderjarige die onder toezicht is gesteld, preventieve hulp te verlenen aan het gezin en de minderjarige om een ondertoezichtstelling te vermijden, alsmede het verlenen van hulp en het begeleiden van het gezin en de minderjarige na opheffing van de ondertoezichtstelling, en het uitvoeren van de jeugdreclassering conform de voorschriften van de Voogdijraad.
,,Als zodanig vervult zij een essentiële rol bij het behartigen van de rechten, de belangen en het welzijn van het kind, zoals ook verankerd in wetten en verdragen zoals het Verdrag van de Rechten van het Kind”, stelt advocaat Ursus van Bemmelen namens het bestuur van de stichting GVI. Het betreft hier overheidstaken. Om die overheidstaken uit te kunnen voeren ontvangt (beter: ontving) de stichting subsidie van het Land, via het ministerie van Justitie.
Echter, er is sprake van ‘veranderd beleid van het Land’. Taken van overheidsstichtingen die vallen onder Justitie - waaronder ook de stichting AJJC (jeugdreclassering), de stichting Slachtofferhulp en dus ook de stichting Gezinsvoogdij - worden samengevoegd in een nieuwe door de overheid op te richten organisatie/stichting.

‘Geen passende oplossing’...


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.