Al het nieuws

Antwoord aan Cft: In plaats van versneld aflossen van leningen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering van Curaçao is van mening dat, onder de huidige omstandigheden, de begrotings- en liquiditeitsruimte aangewend moet worden ‘om de publieke investeringen met urgentie op te krikken in plaats van het versneld aflossen van leningen’.

F01 Fort Amsterdam Forti DUSHIDit is het antwoord aan het College financieel toezicht (Cft). De regering in Fòrti geeft aan dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tijdens haar laatste ‘technical staff visit’, van januari 2023, aandacht heeft gevraagd voor de te lage publieke investeringen. ,,Hierbij heeft het IMF geadviseerd om begrotingsruimte en liquiditeiten primair aan te wenden voor het stimuleren van economische groei middels publieke investeringen en niet voor aflossingen c.q. tekortcompensatie.”

Afgelopen week ontving het Cft respons op de opmerkingen die het College had gemaakt over de vastgestelde landsbegroting 2023. De kwestie van publieke investeringen versus aflossen komt daarin een paar keer terug.
,,Ook de Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 2021 en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) hebben in hun adviezen gepleit voor een integrale middellange aanpak van de begrotingsfinanciën, met de nadruk op investeringen en niet op tekortcompensatie”, stelt minister Javier Silvania van Financiën. Overigens heeft zelfs ook het Cft haar zorgen geuit over het lage niveau van de publieke investeringen.

Zoals ook uit de begroting 2023 blijkt is Curaçao ‘een andere mening toegedaan’ betreffende het plegen van (gedeeltelijke) aflossingen; een andere mening dan het Cft. ,,Curaçao kan zich volledig vinden in de opvatting van het IMF. ,,Het voorstel tot herfinanciering van de leningen moet de mogelijkheden hiertoe scheppen. De verwachting is dat halverwege april 2023 de Raad van Ministers (RvM) een besluit zal nemen inzake de uitgangspunten bij de onderhandelingen omtrent de herfinanciering van de staatsleningen.”

Verder verwacht de RvM eind april 2023 een besluit te nemen inzake ‘een meerjarig investeringsplan op basis van het meerjarig economisch kader, zoals overeengekomen met het ministerie van BZK’ (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit als onderdeel van de onderhandelingen over de staatsleningen met BZK. Het investeringsplan is voornamelijk gericht op de infrastructuur, het onderwijs, de energietransitie en het stimuleren van de economie.

De Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van BZK heeft volgens de regering-Pisas aangegeven ‘bewust te zijn van het feit dat de Caribische landen de liquiditeitsleningen niet in één keer kunnen aflossen en dat hiervoor specifieke afspraken moeten worden gemaakt’. ,,De heronderhandeling inzake de staatsleningen zal de nodige duidelijkheid over de voorwaarden van de liquiditeitsleningen geven om een verantwoorde investerings- en aflossingsplanning - aflossing vanaf 2024 - te kunnen opstellen.”