Al het nieuws

Ook geen controles met gegevens bevolkingsregister

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De leerplichtafdeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) voert geen patrouilles meer uit om spijbelende jongeren op te sporen.

leerplichtDit blijkt uit het door de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) uitgevoerde vervolgonderzoek ten aanzien van de leerplicht. In een onderzoek van zes jaar geleden viel het de Raad op dat de patrouilles zich vooral concentreren rond de scholen in plaats van in woonwijken of andere plaatsen waar de jongeren die verzuimen zich kunnen bevinden. ,,Hierdoor is de kans klein dat deze leerplichtigen worden aangetroffen”, zo stelde ARC.
De situatie blijkt nu verslechterd, want ‘gebleken is dat niet meer wordt gepatrouilleerd’. ,,De leerplichtafdeling heeft wegens het gebrek aan personeel besloten om zich meer te gaan focussen op het preventief handelen en afhandelen van het ongeoorloofde verzuim. Hiervoor zijn vier wijken (risicoplaatsen) als pilot geselecteerd waarbij meer doelgericht geïntervenieerd gaat worden in plaats van evenveel energie te stoppen in alle wijken en scholen”, zo wordt verklaard. De ARC begrijpt deze actie, maar benadrukt dat dit een tijdelijke oplossing moet zijn. Want: ,,Door niet meer te patrouilleren/toezicht te houden in alle wijken bestaat het risico nog steeds dat het toezicht zich voornamelijk concentreert rond bepaalde plaatsen in plaats van alle locaties waar de leerplichtigen die verzuimen zich kunnen bevinden.” Overigens worden de namen van de vier wijken niet vermeld ‘om te voorkomen dat de uitvoering van dit toezicht wordt belemmerd’.
Naast patrouilleren kan de uitvoeringsorganisatie van de leerplicht ook controles uitvoeren door een vergelijking te maken tussen de gegevens van het bevolkingsregister en de op scholen ingeschreven leerlingen. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat OWCS sinds 2019 informatie heeft opgevraagd uit het bevolkingsregister maar dat deze informatie niet is gebruikt voor de controle op het ingeschreven zijn van de leerplichtigen op een school maar voor werkzaamheden over het schooltransport. ,,Aangezien het ministerie de ontvangen informatie niet heeft gebruikt om te controleren of het aantal leerplichtigen dat in het bevolkingsregister is opgenomen ook op een school is ingeschreven, heeft de overheid nog steeds geen inzicht hoe hoog dit aantal is”, zo concludeert de ARC dan ook. Opvallend is dat zowel de sectordirecteur van de leerplichtafdeling als de waarnemend directeur van het bevolkingsregister hebben bevestigd dat er sprake is van een goede samenwerking tussen beide organisaties. Deze samenwerking houdt in dat de leerplichtafdeling jaarlijks een bestand van het bevolkingsregister kan ontvangen met informatie (identiteitsnummer en adres) van personen tussen de 4 en 24 jaar. ,,Deze samenwerking is echter nog niet vastgelegd”, zo wordt erbij geschreven.
Uitgelegd wordt dat volgens de leerplichtwetgeving een jongere vanaf 4 tot en met 18 jaar die woonachtig is op Curaçao leerplichtig is. Dus ook degenen die niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen. De Raad is nagegaan of de leerplichtambtenaar ook toezicht en controles uitvoert op de leerplichtigen die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven maar wel minimaal één keer op een school zijn ingeschreven. De sectordirecteur heeft aangegeven dat zij op de hoogte zijn dat bepaalde leerplichtigen op geen enkele school staan ingeschreven. Echter kan de leerplichtafdeling deze controles niet verrichten door gebrek aan menskracht.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.