Al het nieuws

Brief regering-Pisas meldt niets over interim-bestuur ziekenhuis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering-Pisas (MFK/PNP) wil ‘in goed overleg’ met het ziekenhuis CMC en allerlei betrokken overheidsinstellingen oplossingen vinden voor alles wat te maken heeft met Curaçao Medical Center. Daarvoor is een Regiegroep Sanering CMC-entiteiten in het leven geroepen, onder voorzitterschap van de advocaat Chester Peterson.

CMC1Zo heeft premier Gilmar Pisas (MFK) in een brief aan de directie van CMC laten weten. Dat is in antwoord op een schrijven van het ziekenhuis begin deze maand, waarin werd opgeroepen om in dialoog te treden gebaseerd op feiten in plaats van (onjuiste) publieke uitlatingen.
Intussen heeft ook een eerste bijeenkomst van de regiegroep met de leiding van CMC plaatsgevonden. Noch in de brief van Pisas noch tijdens deze bespreking is gesproken over de intentie van het kabinet voor het instellen van een interim-bestuur bij het ziekenhuis. Juist streeft de regeringsploeg goed onderling overleg na.
De minister-president wil voorkomen dat CMC een maatschappelijk debacle wordt, met alle schade van dien voor de regering, het ziekenhuis, alle betrokken entiteiten en het Land Curaçao als geheel. De opdracht en oproep is dan ook aan alle partijen om mee te helpen bij het vinden en formuleren van oplossingen.
De regiegroep zal namens de regering in nauwe communicatie met CMC (zowel CMC Exploitatie als CMC Vastgoed) treden en besluitvorming voorbereiden, die tot doel heeft de problemen weg te nemen. Het grootste probleem is overigens de onhoudbare financiële situatie; er is een gapend gat tussen het zorgbudget dat CMC van het Land via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt en de kosten die het enige algemeen ziekenhuis van Curaçao maakt ten behoeve van bvz-patiënten (basisverzekering ziektekosten).
De Regiegroep Sanering CMC bestaat uit afgevaardigden van een groot aantal (semi-)overheidsorganen en wordt voorgezeten door Peterson. Verder maken onder meer de volgende personen deel uit van de regiegroep: Caryl Monte, voorzitter van de Nationale Hervormingscommissie en voormalig voorzitter van Taskforce Marktordening & Financiering Zorgsector (TMFZ); Miguel Jackson, persoonlijk medewerker van Financiënminister Javier Silvania; Philip Martis, directeur SVB; Franklin ‘Chebu’ Sluis, directeur van Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P) en tevens de Curaçaose Zorgautoriteit (in oprichting); Dwigno Puriel, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Verder afgevaardigden van Domeinbeheer en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).
Onderwerpen waar de regiegroep zich over buigt zijn ook zaken die de raad van bestuur (RvB) van CMC Exploitatie noemde in de brief van begin september aan de diverse ministers. Namelijk de wachtlijsten voor electieve (niet spoedeisende) hulp, de financiële situatie (waaronder het zorgbudget) en de relatie tussen CMC en overheids-nv Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), waar het ziekenhuis laboratoriumdiensten van afneemt.
De exploitatietekorten zijn al sinds de ingebruikneming van het nieuwe ziekenhuis in november 2019 zodanig dat CMC Exploitatie niet kan voldoen aan de verplichtingen jegens CMC Vastgoed. Het Land Curaçao is via Stichting HNO Holding (HNO staat voor Hospital Nobo Otrobanda) aandeelhouder.
Tegelijk zijn CMC Exploitatie en CMC Vastgoed afhankelijk van het zorgbudget, wat opgebracht wordt door de bzv-premie. Deze premie is ontoereikend en elk jaar moet de overheid voor circa 300 miljoen bijspringen, waarvoor belastingopbrengsten worden aangewend. Daar kan eigenlijk niet nog méér belastinggeld bij. Zolang echter de inkomsten van het ziekenhuis niet flink omhooggaan, gaat het bergafwaarts met het CMC en daarmee is de zorg op het eiland in het geding.
Dat wil de regering van premier Pisas voorkomen. Vandaar de instelling van de regiegroep die - zoals door de CMC-directie voorgesteld - in overleg met het ziekenhuis gaat zoeken naar werkbare oplossingen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).