Al het nieuws

Rif-bewoners sturen brief ook naar Tweede Kamer en Van Huffelen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering moet ingrijpen tegen de oprukkende gentrificatie in de binnenstad. Gentrificatie betekent de opwaardering of upgrade van een oude buurt in een stad met als doel rijkere bewoners aan te trekken.

gentrificatie,,Dit heeft namelijk als uitkomst onbetaalbare huur- en koopprijzen voor personen met een lager- en middeninkomen en uiteindelijk de verdringing en verplaatsing van de oorspronkelijke bewoners naar de uiterste buitenranden van het stedelijk woongebied, met alle negatieve sociaaleconomische gevolgen van dien voor deze medeburgers en onze maatschappij”, aldus een schrijven van de bewoners van het Rif-gebied in Otrobanda en de Fundashon Rif. Zij boden hun brief afgelopen week niet alleen de ministerraad en de Statenvoorzitter aan. Het schrijven is ook opgestuurd naar de Tweede Kamer in Nederland en staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66), evenals gouverneur Lucille George-Wout, de Gevolmachtigde minister Carlson Manuel (MFK) en de Rotterdamse organisatie Recht op Stad.
In het schrijven wordt erop gewezen dat de woonfunctie als essentieel onderdeel van een levende binnenstad versterkt moet worden door stadsvernieuwing, woningbouw, sociale verbetering en monumentenherstel. Het behoud van het monumentale karakter van de binnenstad is eveneens belangrijk voor het behouden van Willemstad op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
De plannen van Fundashon Kas Popular (FKP) en HD&M Urban Village Properties (HD&M groep) druisen tegen alles in, omdat het doel toeristische ontwikkeling is. De Rif-stichting vindt het bovendien ‘een kwalijke zaak dat duidelijk is afgeweken van de principes van behoorlijk bestuur daar de HD&M groep de enige gegadigde is’. ,,Er is nergens sprake van de mogelijkheid tot huurkoop van de woningen door de bewoners. Zij zouden de eerste optie tot koop moeten hebben”, zo wordt uitgelegd.
Naast het tegengaan van de oprukkende gentrificatie, verzoekt Fundashon Rif de overheid ook ‘klemmend als hoedster van het algemeen belang en het welzijn van alle burgers van Curaçao’ om maatregelen te treffen zodat de volkshuisvestinginstelling FKP zich zal houden aan beleidsuitgangspunten voor wat betreft de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting en de monumentenzorg. ,,Hierbij moet rekening worden gehouden met de belangen van de huidige bewoners waarbij men tijdig en zorgvuldig wordt geïnformeerd over de gang van zaken”, aldus de stichting. Die vindt ook dat de regering het ingezette traject met een Letter of Intent voor verkoop van de woningen aldaar en reallocatie van de bewoners tussen FKP en HD&M groep direct moet stopzetten. Sterker nog: ,,De desbetreffende ministers moeten aan de FKP opdracht geven om per direct aan te vangen en door te gaan met de algehele verbetering van de volkswoningen in het Rifgebied. Ook moet FKP geïnstrueerd worden om leegstaande woningen en andere panden in haar portefeuille te herstellen en te verhuren aan de grote groep woningzoekenden die al jarenlang bij de FKP staan ingeschreven.”
In de brief wordt geschreven over de onrust bij de bewoners die eerder door FKP benaderd zijn met vragen over hun woningen en hun bereidheid om hun huisvesting in het Rifgebied op te zeggen. ,,De onrust bij de bewoners wordt vergroot door de kennisneming in mei 2022 van een nog niet ondertekende conceptovereenkomst tussen de partijen FKP en HD&M groep, waarin onder meer zijn opgenomen: definities, transactiebepalingen, de huur tot koopovereenkomst, communicatievoorwaarden, bijzondere bepalingen en termijnen. Het is opmerkelijk en zeer zorgelijk voor de huidige bewoners dat in voornoemd concept bij alle aandachtspunten zeer duidelijk sprake is van een door de FKP op te stellen ‘relocation plan’. Met andere woorden, zal de FKP zorgdragen voor een reallocatie oftewel gedwongen verhuizing van de betreffende bewoners”, zo staat geschreven. En daarom voelt Fundashon Rif zich genoodzaakt om zich tot de overheid en nodige instanties te wenden voor de rechtsbescherming van de bewoners aangezien tijdens de Statenvergadering op 7 juni 2022 eenduidige, verklarende antwoorden van zowel de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), als FKP-directeur Arthur Con achterwege bleven waarmee de onrust van de bewoners van het Rifgebied geenszins weggenomen is.
Fundashon Rif: ,,Een goede woning in een goede woonomgeving conform het Handvest voor de Rechten van de Mens is een basisbehoefte en een grondrecht. De volkshuisvesting is bijgevolg een van de fundamentele zorgplichten van de overheid. In ons Land Curaçao wordt deze zorgplicht geregeld middels toebedeling van de ministeriële verantwoordelijkheden hierover aan de ministers van Algemene Zaken, VVRP en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). In dit kader stelt de overheid jaarlijks 12 miljoen gulden aan gemeenschapsgelden aan de FKP beschikbaar voor enerzijds het onderhouden van volkswoningen en anderzijds voor het verstrekken van individuele huursubsidies aan bewoners van volkswoningen, een en ander zoals geregeld in een hiertoe afgesloten beheerovereenkomst tussen Land Curaçao en de FKP.” De stichting stelt in de brief nog vast dat er ondanks de overheidssubsidie een grote woningnood is en FKP circa 8.000 woningzoekenden ingeschreven heeft staan.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.