Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De noodzakelijke hervormingen in de organisatie en financiering van de zorgsector op Curaçao hebben een groot kans van slagen als er sprake is van een hoog urgentiegevoel, focus en onvoorwaardelijk commitment van alle betrokken partijen, inclusief de sociale partners die in de Sociaal-Economische Raad (SER) vertegenwoordigd zijn.

F00Hervorming zorgsector kanDat schrijft de SER na een debriefing-sessie met een ambtelijke delegatie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), bijgestaan door een team van experts van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho/WHO).

,,Met de hervormingen kan de zorgsector op termijn wendbaar en weerbaar gemaakt worden”, zo is de SER overtuigd. Er zijn hierover met Nederland afspraken gemaakt in het Landspakket. De SER kreeg eerder vorige week op voorstel van het ministerie van GMN een uitgebreide presentatie over de inmiddels in gang gezette hervormingen in de zorgsector en over de wijze waarop Paho aan dit proces technische bijstand verleent. Deze presentatie was het vervolg van de ontmoeting die de SER begin juni had met Gezondheidsminister Dorothy Pietersz-Janga (MFK). Zij gaf toen een toelichting op een voorstel voor een versmallingspakket van de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ).

Overigens blijken sommige hervormingen al in de uitvoeringsfase. De hervormingen zijn beschreven in een door de ministerraad goedgekeurde vier-fasen-interventiestrategie voor de verduurzaming van het Curaçaose zorgstelsel. Deze interventiestrategie staat opgetekend in het rapport ‘Kopzorgen over de zorg’ van 26 januari 2022. De beschreven strategie vormt de beleidsbasis van het huidige kabinet om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op Curaçao bestendig te maken. ,,De directe aanleiding voor de door de ministerraad goedgekeurde gefaseerde interventiestrategie is de verliesgevende exploitatie van het nieuwe ziekenhuis, Curaçao Medical Center (CMC). De indirecte aanleiding voor de strategie wordt gevormd door de houdbaarheid op de middellange termijn van de landsbijdrage in het fonds BVZ”, zo weet de SER te vertellen.

Tijdens de toelichting van GMN aan SER medio juni gaven de Paho/WHO-experts, op grond van hun technische expertise en ondersteunende rol aan het ministerie van GMN hun visie op de wijze waarop en de mate waarin Curaçao gebruik zou kunnen maken van een methodologische benaderingen waarbij landen met elkaar vergeleken worden op basis van empirisch onderzoek. Het gaat dan met name om landen in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio waar de effectiviteit van maatregelen om de stijgende zorgkosten te drukken en de zorg toegankelijk te houden op kwalitatief hoogwaardig niveau, bewezen is.

De debriefingsessie vorige week vrijdag stond hoofdzakelijk in het teken van een terugkoppeling aan de SER over de praktische haalbaarheid en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de ook slaagkans van de implementatie van maatregelen op Curaçao te vergroten.

Een van die randvoorwaarden is volgen de SER een doeltreffende communicatiestrategie, waarin door sociale dialoog over de hervormingen die sociaaleconomische gevolgen hebben, het draagvlak en maatschappelijk engagement vergroot wordt van alle sociale partners.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).