Al het nieuws

Pomphouders duiken niet onder maximumtarief

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) berekent maandelijks het eindgebruikerstarief voor zowel benzine (Mogas 95) als diesel (LSD). Het valt echter op dat geen van de veelal particuliere pomphouders ónder deze maximumprijs verkoopt.

pompDit onderwerp is actueel nu de consumentenprijzen aan de pomp, als gevolg van internationale ontwikkelingen, skyhigh zijn en de ministerraad vandaag beslist over de Tijdelijke Landsverordening mitigeren brandstofprijzen, waarmee de overheid een tijdelijke compensatie biedt. In het wetsontwerp wordt ook ingegaan op de rol van en concurrentie tussen pomphouders.
Doordat BT&P als toezichthouder op de prijsontwikkelingen van olieproducten het maximaal toegestane tarief voor brandstof berekent, geeft dit de benzinestations de ruimte om ook een lager verkooptarief per liter te hanteren. Toch kiezen alle pomphouders - inclusief overheids-nv Curoil - ervoor om tegen het maximumtarief te verkopen. Daardoor wordt op Curaçao momenteel niet op prijs geconcurreerd. Volgens de dealers is dit het geval omdat hun marge daarvoor te krap is.
Curoil heeft een monopolie voor wat betreft de import van brandstoffen. Tegelijkertijd fungeert Curoil zelf ook als pomphouder, waardoor volgens de overheid mogelijke efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. Curoil bezit en exploiteert momenteel vier pompstations (Santa Rosa, Colon, Muizenberg en Kas Chikitu).
In totaal zijn er 26 verkooplocaties. De pomphouders verdienen een zogeheten ‘dealermarge’ van 17,53 cent per verkochte liter. Daarmee moeten zij hun hele bedrijfsvoering bekostigen. Curoil ontvangt behalve deze dealermarge bij de vier genoemde stations ook een ‘marge Curoil’ van 11,13 center per liter.
Deskundigen, ook binnen het overheidsapparaat zelf, menen dat Curoil als aan de overheid gelieerde entiteit en tevens als ‘good corporate citizen’ de morele plicht zou hebben om prijsconcurrentie tussen pomphouders zoveel mogelijk te stimuleren. Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje (PNP) kan Curoil ervan proberen te overtuigen om dit als onderdeel van haar beleid op te nemen.
Curaçao Oil, zoals Curoil voluit heet, is al enkele jaren genoodzaakt brandstoffen in te kopen op de internationale markt. In eerste instantie als gevolg van een brand bij de raffinaderij en daarna door het vertrek van Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), ook bekend als Refineria Isla Curazao, en in afwachting van eventueel een nieuwe operator voor de raffinaderij.
Deze krant berichtte gisteren over de Tijdelijke Landsverordening mitigeren brandstofprijzen, waarmee vanuit het ministerie van Financiën een concreet wetsvoorstel wordt gedaan om de eindprijzen van benzine en diesel met 24 cent per liter te verlagen door te sleutelen aan de omzetbelasting (ob) en het bijzonder invoerrecht op benzine (accijnzen).
Nadat de covidbeperkingen werden versoepeld, trok begin 2022 de wereldeconomie aan. Het aanbod van olie en gas heeft hierdoor moeite gehad om de groeiende vraag naar olie en gas bij te houden, motiveert de regering. Op 24 februari is Rusland Oekraïne binnengevallen. Door deze oorlog zijn de toch al hoge olieprijzen sterk gestegen. De verwachting is dat de olie- en gasprijzen de komende tijd zullen blijven stijgen.
Naar aanleiding hiervan vindt de regering het wenselijk om maateregelen te nemen om de verhoging van brandstofprijzen ‘tijdelijk te mitigeren’, door de tijdelijke introductie van aftrek van voorbelasting voor de levering van benzine en diesel en een verlaging van bijzonder invoerrecht op benzine. Verder wordt in het ontwerp tijdelijk met terugwerkende kracht een vrijstelling voor de invoer van brandstoffen, voor zover deze bestemd is voor wederverkoop binnen het heffingsgebied, geïntroduceerd.
De optelsom van de tariefdelen van deze belastingen bedraagt 69,36 cent per liter benzine en 23,92 cent per liter diesel. De accijnzen en ob op de levering van Mogas en LSD leiden echter wel tot inkomsten voor het Land Curaçao.
Op basis van de afzetprognoses van Curoil voor de periode april tot en met december 2022 (negen maanden) en de huidige tariefcomponenten voor accijnzen en groothandels- en kleinhandels-ob is een schatting gemaakt van de geprognosticeerde inkomsten voor het Land op basis van de huidige situatie; dus voorafgaand aan het treffen van enige maatregelen ter verlaging van de ob en/of accijnzen.
Deze projectie is gebaseerd op de tariefopbouw per 29 maart jongstleden en bedraagt circa 62,2 miljoen gulden, bestaande uit 32,7 miljoen aan inkomsten uit accijnzen op benzine (gemiddeld zo’n 3,6 miljoen per maand) en 29,5 miljoen aan omzetbelasting (gemiddeld 3,3 miljoen per maand).
Als gevolg van de sterk fluctuerende inkoopprijzen voor Mogas op de wereldmarkt in de afgelopen maanden, en in het bijzonder vanaf eind februari 2022, kan van dag tot dag sprake zijn van significante verschillen in de aankoopprijzen. De huidige marktontwikkelingen worden nog altijd gedreven door een zeer hoge mate van onzekerheid. Verdere prijsstijgingen van olie- en brandstofproducten zijn dan ook niet uit te sluiten en deze effecten kunnen ook gedurende langere tijd - maanden - aanhouden.
Terwijl de voorgestelde maatregelen een prijsverlagend effect op het eindgebruikerstarief hebben van 24 cent per liter benzine en ook per liter diesel, zal dit tot het jaareinde leiden tot 27 miljoen minder aan overheidsinkomsten.
Aangezien het hier gaat om een tijdelijke maatregel, waarbij geen van de betrokken partijen kunnen aangeven hoe de internationale prijs van olie en gas zich de komende negen maanden zal ontwikkelen, zal telkens na drie maanden een evaluatie van deze tijdelijke landsverordening plaatsvinden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).