Al het nieuws

Financiënminister zwicht niet voor weerstand en wijst op belang ‘level playing field’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De recent voorgestelde organisatorische wijzigingen, inclusief de installatie van een managementteam bij de Belastingdienst zijn mede bedoeld ter waarborging van de continuïteit van de compliance-initiatieven en daarmee structureel hogere belasting- en premie-inkomsten.

F04 Goeden betalen slechten grafiekOnder het motto ‘Hustu ta paga pa pekadó’ (De goeden betalen voor de slechten) - zoals momenteel veelal het geval is - meldt de minister van Financiën van Curaçao dat hij niet zal toestaan dat de tax compliance zal verslappen en/of de reorganisatie van de fiscus niet door wordt gezet.
,,Het doel van tax compliance is dat iedereen zich aan de fiscale verplichtingen houdt. Dat werkgevers niet alleen premies en loonbelasting inhouden op het salaris van de werknemers, maar deze ook daadwerkelijk afdragen. Dit is immers geld dat het Land en de Sociale Verzekeringsbank SVB toekomt en is niet bedoeld als extra inkomen voor de werkgever.”
Voor de inkomsten- en winstbelasting geldt dat het te betalen bedrag afhankelijk is van hoeveel inkomen of winst er is gegenereerd. Een belastingplichtige die veel belasting verschuldigd is, heeft dus ook veel verdiend. ,,Daar is niets onrechtvaardigs aan”, aldus Financiënminister Javier Silvania (MFK).
,,Ook draagt tax compliance bij aan eerlijke concurrentie, een zogenaamd ‘level playing field’. Een ondernemer die zich aan de fiscale verplichtingen houdt, kan onmogelijk concurreren met een ondernemer in dezelfde branche die géén belastingen en premies afdraagt.”
Het gevolg is namelijk, legt de bewindsman uit, dat de ondernemer die zich netjes aan de regels houdt, uiteindelijk zijn zaak zal moeten sluiten. ,,Het aanpakken van notoire wanbetalers maakt deel uit van de compliance acties. En dit leidt uiteraard tot weerstand vanuit deze groep. Zij hebben immers jarenlang kunnen profiteren van het huidige systeem.”
In het belang van het Land en de bevolking is het ‘essentieel dat niet wordt gezwicht voor deze druk’ maar dat duidelijk wordt gemaakt dat ‘de wet voor iedereen geldt, arm en rijk’. Silvania: ,,Als wordt toegestaan dat bepaalde groepen belastingplichtigen structureel de dans ontspringen, dan zal dit gevolgen hebben voor grote groepen van de bevolking. Oftewel: De goeden betalen voor de slechten en de armen betalenOp pagina 4
Initiatieven werpen vruchten af

LEVEL PLAYING FIELD
De afgelopen jaren zijn op verschillende momenten initiatieven ontplooid om de belasting- en premie-inkomsten te verhogen. In de tweede helft van 2017, de eerste helft van 2019 (ten tijde van de voorgaande minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha van MAN) en de tweede helft van 2021 (na het aantreden van Silvania). Dit heeft aantoonbaar tot tientallen miljoenen aan extra belasting- en premie-inkomsten geleid.
Toen in juni vorig jaar het compliance-project startte, lagen de belastinginkomsten nog ruim 10 miljoen onder het niveau van 2020. De begroting 2021 ging uit van ruim 40 miljoen minder aan belastinginkomsten vergeleken met 2020. In de tweede helft van 2021 is dit omgebogen tot een meeropbrengst van bijna 80 miljoen. Aldus de minister van Financiën.
,,Deze inkomsten zijn nodig om de uitgaven van de overheid te kunnen betalen. Vanuit de belastinginkomsten worden de ambtenaren betaald, onderwijsvoorzieningen, de subsidies aan verschillende stichtingen etc., maar óók de zogeheten landsbijdragen aan de sociale fondsen van de Sociale Verzekeringsbank SVB.”
Zo is voor 2022 een landsbijdrage van 25 miljoen voorzien voor het AOV-fonds (algemene ouderdomsvoorziening) en een landsbijdrage van maar liefst 278,2 miljoen voor het BVZ-fonds (basisverzekering ziektekosten).
Deze landsbijdragen worden vanuit de belastinginkomsten aan de SVB betaald. Daarnaast zijn er nog de premie-inkomsten die ervoor moeten zorgen dat SVB financieel in staat is om haar verplichtingen aan de verzekerden na te kunnen komen.
Bekend is dat de SVB-fondsen al langer onder financiële druk staan. Er zijn in het kader van het Landspakket met Nederland dan ook harde afspraken gemaakt over maatregelen die moeten worden genomen om de inkomsten en uitgaven van de sociale fondsen in evenwicht te brengen.
Tax-compliance - zo legt Silvania uit - moet in 2022 en 2023 een bijdrage leveren van jaarlijks 19 miljoen aan de overeengekomen ‘ombuigingen’ (kostenbesparingen en inkomstenverhogingen) van respectievelijk 53,8 miljoen (2022) en 68,2 miljoen (2023). Ook voor 2021 was een bijdrage van 19 miljoen begroot uit hoofde van tax-compliance welke volgens de minister met een realisatie van 26,8 miljoen ruim is overschreden.
,,De hogere premie-inkomsten als gevolg van toegenomen controles, het opleggen van achterstallige aanslagen en de actievere invordering door de Belastingdienst zijn noodzakelijk omdat de implementatie van enkele andere (kostenbesparende) maatregelen vertraging heeft opgelopen.”
Middels extra compliance-inkomsten is het dus mogelijk om de misgelopen kostenbesparingen te compenseren. ,,Het stoppen van compliance-activiteiten kan dan ook grote maatschappelijke gevolgen hebben”, waarschuwt de hoeder van de nationale schatkist.
,,Als de premie-inkomsten teruglopen, of de landsbijdrage aan de SVB niet volledig kan worden voldaan, zullen pijnlijke maatregelen moeten worden getroffen zoals versmalling van het vergoedingenpakket (BVZ), bepaalde behandelingen of medicijnen zullen dan niet langer door SVB worden vergoed.”
En ook: ,,Voor de AOV kan dit onder meer een verlaging van de AOV-ouderdomsuitkering betekenen of een verhoging van de AOV-leeftijd. Als het geld niet binnenkomt, kan het ook niet worden uitgegeven.”
Er zit ook een politiek element aan: ,,Voor de belastinginkomsten betekent stopzetten van het compliance-programma mogelijk dat Curaçao weer bij Nederland moet aankloppen voor financiering van het begrotingstekort of zelfs voor extra liquiditeitssteun. Extra steun komt onherroepelijk met extra voorwaarden.”
De onderhandelingen met Nederland over de herstructurering van de schulden van Curaçao ‘komen mogelijk ook onder zware druk te staan’, vervolgt de ‘Minfin’. Maar vooral: ,,Een gebrek aan voldoende inkomsten zorgt er uiteindelijk voor dat Curaçao niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, zoals de betaling van de salarissen van ambtenaren.”
De noodzaak om dit te communiceren heeft vermoedelijk te maken met de ‘weerstand’ die de bewindsman met de openbare financiën in zijn portefeuille, wellicht ingegeven door de reorganisatie die hij wilt doorvoeren bij de Belastingdienst (Inspectie, Ontvanger en Belastingaccountantsbureau), waarbij centrale sturing komt vanuit één managementteam.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.