Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gaat nu uit van een inflatie in 2022 van 4,9 procent op Curaçao en 4,1 procent op Sint Maarten, aldus CBCS-president Richard Doornbosch in een toelichting. Een stuk hoger dan waar tot voor kort nog mee werd gerekend, namelijk 3,4 procent en 2,8 procent.

inflatieGisteren berichtte het Antilliaans Dagblad al dat de topfunctionaris aangeeft dat sprake zal zijn van economische groei dit jaar, maar dat ‘de burger daar niet veel van zal merken in zijn portemonnee’. De verwachting is dat door een verdere stijging van de prijzen, de koopkracht achteruit zal gaan, zo berichtte deze krant op basis van een recente presentatie van Doornbosch.
Vandaag meer aandacht voor de inflatie: ,,Aanhoudende verstoringen in internationale leveringsketens en hogere energieprijzen zullen tot een verdere stijging van de inflatie leiden in 2022. In de Verenigde Staten speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt een rol die zou kunnen leiden tot een loon-prijsspiraal in 2022. Tegen deze achtergrond gaat de CBCS nu uit van een inflatie in 2022 van 4,9 procent op Curaçao en 4,1 procent op Sint Maarten”, aldus de president-directeur.
,,Dit is consistent met de verwachte ontwikkeling van de inflatie in de VS, waarmee Curaçao en Sint Maarten een sterke correlatie vertonen.” Volgens Doornbosch zal een hoge inflatie, bij gelijkblijvende inkomens, resulteren in een daling van de koopkracht wat het verwachte groeitempo zou kunnen remmen.
Hij sprak voor de Dutch Caribbean Association of Economists, ook wel de ‘Economenclub’ genoemd. De titel van zijn presentatie luidt ‘The Insight of Foresight’.
In december 2021 ging de CBCS nog uit van een economische groei van 6,6 procent voor Curaçao en 14,6 procent voor Sint Maarten, aangezien beide landen zouden profiteren van een sterk herstel van de activiteiten in de toeristische sector en een toename van private investeringen.
Ondanks het verwachte herstel zal het niveau van het bbp (bruto binnenlands product) in 2022 nog onder het niveau van vóór de pandemie blijven. ,,Het verwachte economisch herstel zal ook resulteren in een verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt waardoor de werkloosheid zal afnemen maar nog hoger blijft dan voor de uitbraak van de pandemie”, aldus Doornbosch.
In maart 2022 zal de Centrale Bank een nieuwe economische voorspelling voor 2022 presenteren waarin de effecten van de huidige besmettingsgolf worden meegenomen. In de nieuwe voorspelling zal ook de inflatieprojectie worden bijgesteld.
,,In december 2021 werd een inflatie van respectievelijk 3,4 procent en 2,8 procent in 2022 voorspeld voor Curaçao en Sint Maarten. Er werd toen nog van uitgegaan dat de sterke toename van de prijzen in 2021 van tijdelijke aard zou zijn en de inflatie in 2022 zou afnemen.”
Doornbosch geeft in verband met zijn presentatie ook enkele aanbevelingen die van belang zijn ‘om sterker uit deze crisis te komen’. ,,Allereerst is het van belang dat de overheden aan een meerjarig plan werken om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te herstellen. Immers, als gevolg van de coronacrisis zijn de begrotingstekorten en overheidsschulden van Curaçao en Sint Maarten sterk toegenomen.”
Binnen dit plan dienen de overheden meerjarige begrotingen op te stellen met operationele doelstellingen ter bepaling van de beschikbare begrotingsruimte. ,,Daarnaast dienen de landen de nodige stappen te ondernemen om het financieel beheer te verbeteren en het belastingstelsel te hervormen. Tot slot dienen de landen overeenstemming met Nederland te bereiken over de herfinanciering van de ontvangen leningen als liquiditeitssteun in verband met de pandemie, die in april 2022 vervallen.”
Doornbosch stelt ook dat voor de stimulering van het economische herstel de landen het vaccinatie- en boosterprogramma moeten voortzetten en tegelijkertijd een coherente teststrategie moeten ontwikkelen om de verspreiding en de mogelijkheid van een nieuwe uitbraak van het coronavirus te beperken.
,,Voorts dienen maatregelen te worden genomen om de financiële houdbaarheid van de gezondheidzorg te herstellen door de efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd de capaciteit voor het leveren van adequate zorg te garanderen.”
Ook vraagt de CBCS-topman aandacht voor de noodzaak om de nodige structurele maatregelen te nemen om private investeringen te stimuleren, waaronder het verminderen van de kosten van het zakendoen en van red tape en bureaucratie.
,,Daarnaast zou door middel van overheidsinvesteringen met een hoog maatschappelijk rendement private investeringen kunnen worden bevorderd en de groei van de werkgelegenheid kunnen worden gestimuleerd.”
Ten slotte dient de overheid een actief arbeidsmarktbeleid te voeren waarmee de kansen van werklozen op de arbeidsmarkt worden verhoogd door middel van arbeidsmarktbemiddeling en het verschaffen van trainingen en opleidingen. ,,De noodzaak van actief arbeidsmarktbeleid blijkt onder andere uit het feit dat op dit moment, ondanks een hoge werkloosheid, verschillende vacatures in voornamelijk de toeristische sector niet kunnen worden vervuld”, aldus Doornbosch.
Doornbosch noemt ook het belang van beleidsacties die moeten resulteren in ‘een meer inclusieve groei’. ,,Hierbij gaat het om beleidsacties die niet op de korte termijn tot resultaten zullen leiden, maar waarvan wij op de lange termijn van de baten zullen profiteren.”
Specifiek noemt Doornbosch in dit verband investeren in het onderwijs en het stimuleren van levenslang leren, het aanpakken van de starheden op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van en de toegang tot digitale technologieën.
Doornbosch concludeert dat de economie de laatste jaren zeer onzekere tijden doormaakt. ,,Ook in 2022 blijft het economische klimaat onzeker. Eén ding blijkt echter zeker te zijn, Covid-19 zal niet verdwijnen. We zullen daarom hiermee moeten leren leven en moeten proberen om onze economie zo flexibel mogelijk in te richten zodat die zich snel kan aanpassen en herstellen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.