Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Slechts de helft of zelfs minder van de Curaçaose bedrijven doet tijdig aangifte van omzetbelasting (ob) en winstbelasting (wb). Loonbelasting (lb) gaat beter met circa driekwart dat op tijd aangifte doet.

geldDat blijkt uit een overzicht in verband met de quickscan Belastingdienst Curaçao. Winstbelasting scoorde in 2018 nog 49 procent tijdige aangifte, maar een jaar later was dit 39 procent.
Op tijd aangifte doen en afdracht van omzetbelasting, dat maandelijks dient plaats te vinden, zat in 2018 nog op 53 procent. Maar dit percentage zakte naar 46,5 procent in 2019 en 43,5 in 2020. Minder dan de helft van de belastingplichtigen dus.
Loonbelasting, dat is wat van werknemers wordt ingehouden op hun salaris en door werkgevers elke maand dient te worden afgedragen, zit op circa 78 procent binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn. Maar ook dit neemt licht af tot 74,5 procent in het eerste coronacrisisjaar 2020.
,,Belastingplichtigen dienen tijdig de verschuldigde belasting te betalen. Noncompliance moet spoedig worden opgevolgd”, luidt een van de vele tientallen aanbevelingen. Er is nog een verschil tussen aangifte en het daadwerkelijk betalen. Over de aangifte meldt de studie: ,,De belastingaangifte is de belangrijkste bron op basis waarvan de hoogte van de te betalen belasting wordt vastgesteld. Tijdige opvolging van non-filers is essentieel om compliance te verhogen.”
De onderzoekers stellen dat ‘alle belastingplichtigen expliciet moeten worden uitgenodigd’ om aangifte te doen. Dat kan door (ook) ‘een reminder te versturen kort voor de sluitingsdatum’ en een ‘taxatieve aanslag op te leggen kort na de sluitingsdatum’.
,,De verplichte online aangifte is een sterk punt”, stelt de quickscan. Echter: ,,De vervuiling van Crib vertroebelt het zicht op het actuele compliance-percentage voor wat betreft het tijdig indienen van de aangiften. Bij de inkomstenbelasting (ib) worden belastingplichtigen die een restitutie verwachten niet uitgenodigd. Grote achterstanden bestaan in het opleggen van (taxatieve) aanslagen.” Wat de ib betreft ligt het aandeel van de personen dat tijdig aangifte doet op slechts 43 tot 39 procent.
Over de tijdige betaling van belasting stellen de opstellers van de doorlichting dat de ‘aanslagen conform aangifte bij het uitblijven van betaling direct na de sluitingsdatum moeten worden opgelegd’. ,,Invordering dient op zo kort mogelijke termijn plaats te vinden. Opschoning van invorderingsbestand noodzakelijk.”
Betalingen van belastingen vinden voornamelijk middels bankoverschrijving plaats. Machtigingen voor automatische afschrijving zijn niet in gebruik, merken de onderzoekers op. ,,Bij het opleggen van aanslagen conform aangifte (ob/lb) bestond recent een achterstand van twee jaar. Invordering vindt ongestructureerd plaats: aanmaningen worden regelmatig pas na zes maanden verstuurd. Openstaande belastingschuld is zeer groot in verhouding tot opbrengsten.” Bedragen worden, voor zover kon worden nagegaan, niet genoemd door het onderzoekteam.
De samenstelling van dit team was als volgt: John de Lannoy (Kabinetsmedewerker Financiën), Ruud van den Bosch (chief financial officer/cfo Belastingdienst BES), Wim Nijdam (Soab auditmanager), Tania Melaan-Boezem (teamleider Invordering BES) en Caira Sanchez (Soab-trainee).

Optimalisatie fiscus rotklus
,,Het wordt niet eenvoudig om de Belastingdienst van Curaçao te optimaliseren”, is het eerste wat het Kabinet van de minister van Financiën over de vervolgstappen zegt in verband met de nulmeting bij het belastingapparaat.
,,De Inspectie en de Ontvanger weten dat er nog veel moet gebeuren, maar kijken vooral naar buiten voor de oplossingen. Er bestaat geen quick fix die alle problemen in één klap oplost. De hervorming van de Belastingdienst zal een lange weg zijn die een beroep zal doen op het uithoudingsvermogen van alle betrokkenen.”
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het met Nederland overeengekomen Landspakket. Op basis van dit rapport zal in februari en maart een geactualiseerd hervormingsplan voor de Curaçaose Belastingdienst worden geschreven.
Het ministerie van Financiënminister Javier Silvania (MFK) - zelf iemand met een fiscale achtergrond - zal dit rapport delen met verschillende stakeholders en, vooruitlopend op het geactualiseerde hervormingsplan, alvast starten met de uitvoering van de kortetermijnadviezen van de onderzoekers.
,,Zoals de vorming van een enkelvoudige, maar integrale aansturing van de Belastingdienst, met voldoende mandaat om de aangetroffen gewoontes te doorbreken en regie om de hoogstnoodzakelijke veranderingen in de organisatie, processen en IT-ondersteuning door te voeren.”
De afgelopen maanden is door een team van vijf deskundigen bestaande uit medewerkers van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), het ministerie van Financiën en van de Belastingdienst van de BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een fact-finding quickscan uitgevoerd bij de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger van Curaçao.
,,Het doel van de doorlichting was na te gaan op welke wijze de Belastingdienst van Curaçao het best kan worden geholpen in de verdere professionalisering van de dienst”, legt het kabinet van bewindsman Silvania uit.
Het team heeft de doorlichting uitgevoerd met behulp van de zogeheten ‘Tax Administration Diagnostic Assessment Tool’ (Tadat) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tadat geeft een model om de gezondheid van de negen voornaamste performance area’s en 32 performance indicators van een Belastingdienst te beoordelen alsmede het volwassenheidsniveau daarvan tegen de achtergrond van een internationale ‘good practices’-referentiekader vast te stellen.
Uit de doorlichting is dus gebleken dat de Belastingdienst ‘niet hoog scoort’, aldus het Kabinet van de minister van Financiën, op de verschillende performance-indicatoren en ‘dat er veel ruimte is voor verbetering’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.