Al het nieuws

Nederland wilde argumenten duurtetoeslag niet aannemen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De commissie die vóór de regeringswisseling namens Curaçao alle onderhandelingen met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voerde, het Coördinatie Monitoring Team (CMT), heeft weliswaar een dag nadat de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), aangaf geen reactie ontvangen te hebben, wel gereageerd op zijn brief en de stand van zaken uit de doeken gedaan.

partijenMet die uitleg wordt duidelijk waarom de 10 procent korting op de duurtetoeslag nog altijd in de uitvoeringsagenda wordt opgenomen. Partijen - Curaçao versus Nederland - zijn er namelijk gewoon nog niet uit. Genoemde brief van het CMT is in handen van het Antilliaans Dagblad.
Daarmee zijn de door Silvania aangewakkerde verwijten over en weer over leugens met betrekking tot de duurtetoeslag, nodeloos.
Bottom line is dat een speciaal ingerichte werkgroep met leden van het CMT, Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), Financiën en TWO, indertijd bij de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gemotiveerd hebben aangevoerd dat er door de jaren heen al veel is aangepast aan de duurtetoeslagregeling waardoor de overheid daar ook minder kosten aan heeft, ook in de toekomst. APC heeft bovendien aangegeven dat het juridisch gezien moeilijk wordt om aan opgebouwd recht en ‘eigendom’ te tornen. Er wordt verwezen naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het TWO heeft echter aangegeven nog nader onderzoek te willen doen naar de mogelijkheden en om deze reden wordt het voorstel om de duurtetoeslag met 10 procent te verlagen nog altijd opgevoerd in de uitvoeringsagenda.
Uit die brief van het CMT blijkt dat in februari 2021 in een vergadering tussen het CMT en de TWO is afgesproken om de uitvoering van de maatregel met betrekking tot de duurtetoeslag te staken en om bovengenoemde werkgroep in te stellen. ,,Deze werkgroep is op 5 februari 2021 aangesteld met als doel per 28 februari 2021, een onderbouwing aan te leveren of het mogelijk is de duurtetoeslag te verlagen met 10 procent”, zo wordt uitgelegd door Daisy Carolus, indertijd voorzitter van het CMT. In die werkgroep zat trouwens ook Royston Sling van APC, die gisteren in een persconferentie vooral uitleg heeft gegeven over wat nu precies duurtetoeslag inhoudt.
Carolus schrijft over het advies van APC dat het verlagen van de duurtetoeslaguitkeringen, juridisch waarschijnlijk niet haalbaar is. ,,Ondanks dat het advies van APC logisch klinkt, vond TWO dat dit een juridische en specifieke materie betreft waardoor zij een specialist (Montae) heeft ingeschakeld om dit aspect nader te bekijken en dit oordeel goed af te ronden. Vanaf 1 maart 2021 ligt een concept-adviesmemorandum van de werkgroep klaar echter was deze in afwachting van een advies van de specialist Montae”, aldus het CMT.
Deze krant heeft ook een memo in handen van de eerder genoemde werkgroep, gedateerd 24 februari 2021. In deze memo wordt aangevoerd dat er door de jaren heen al veel maatregelen genomen zijn om de kosten voor de overheid te drukken. ,,De duurtetoeslagen vertonen een dalende trend met 25,5 procent tot het jaar 2035 ten opzichte van het jaar 2020”, zo wordt geconcludeerd. Ook wordt gerefereerd aan de vervroegde vrijwillige uittreding (VVU) en aangegeven dat de afnamen van de kosten voor duurtetoeslag al in 2021 te zien zijn.
In een schrijven van een lid van het TWO aan Silvania wordt naar deze memo verwezen. Dit TWO-lid schrijft: ,,De TWO heeft niet ingestemd met de memo van 24 februari 2021 die u bij uw brief als ongetekende bijlage heeft toegevoegd. Er is dan ook nimmer tot concrete besluitvorming gekomen, reden waarom maatregel B.13 (van de duurtetoeslag, red.) het gehele jaar 2021 in de uitvoeringsagenda opgenomen is gebleven.”

Duurtetoeslag gecompliceerd
Uit de presentatie van Royston Sling van APC blijkt hoe ingewikkeld het onderwerp duurtetoeslag is. Duidelijk wordt dat gepensioneerde ambtenaren in het verleden geen indexering kregen op hun pensioen en dat dit in 1943 wel werd ingevoerd. Deze indexering werd toen niet in de premie verwerkt maar kwam er extra bovenop en werd betaald uit de overheidskas. Er kwam niet alleen duurtetoeslag op de pensioenen, maar ook op salarissen die geïndexeerd moesten worden. In 1993 werden correcties doorgevoerd en in 1998 werd een nieuwe pensioenwet aangenomen. Toen kwam er onderscheid tussen pensioengerechtigden van vóór 1998 en na 1998. In januari 2016 kwam er weer een verandering in de wet, wat een verlaging van de kosten voor de overheid tot gevolg had. Ook toen weer kwam er een onderscheid tussen pensioengerechtigden van vóór 2016 en na 2016.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).