Al het nieuws

Voorwaarden aan terugdraaien korting bezoldiging politici

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministers en Statenleden kunnen niet zomaar de korting op hun salaris, die is toegepast naar aanleiding van de liquiditeitssteun van Nederland, terugdraaien.
kortingHet moment van vervallen moet in elk geval liggen na 30 juni 2023, zo staat in twee Nota’s van Wijziging (NvW) met dezelfde strekking op de Landsverordeningen geldelijke voorziening ministers en Staten. In de NvW worden meerdere voorwaarden gesteld aan het eventueel terugdraaien van de salariskorting. De twee NvW zijn naar nu blijkt op 17 maart naar de Staten gestuurd en in handen van deze krant gesteld. Morgen worden de Landsverordeningen in een centrale commissievergadering van de Staten behandeld.
Naast genoemde datum is ook vastgelegd dat de korting op de bezoldiging van ministers en Statenleden alleen ingetrokken kan worden per Landsbesluit en pas als de steun vanuit Nederland is geëindigd of er geen beroep meer wordt gedaan op artikel 25 van de Rijkswet Financieel toezicht (Rft) om af te wijken van de begrotingsnorm. Het Landsbesluit moet bovendien eerst voorgelegd worden aan de gouverneur en goedkeuring krijgen van de minister van Financiën. Tot slot moet een evaluatie van de openbare financiën uitwijzen dat het beëindigen van de korting zich verhoudt met de staat van de openbare financiën.
Maar, zo wordt in de NvW ook geschreven: ,,Aan de andere kant dient ook voor ogen te worden gehouden, dat het niet wenselijk is, dat een tijdelijke regeling, permanent wordt. Het uitgangspunt van de ontwerp-Landsverordening(en) is immers nog altijd de samenhang met de bezoldiging van ambtenaren, met dien verstande dat de ministers (en Statenleden, red.) worden bezoldigd op het hoogste niveau.”
Het hoogste niveau is eigenlijk schaal 18 met voor de ministers een toevoeging van 25 procent. Maar schaal 18 is nog niet officieel geformaliseerd. Zolang dit niet het geval is, zullen ministers en Statenleden bij terugdraaien van de salariskorting per Landsbesluit, terugvallen in schaal 17, trede 9. De Nota: ,,Zoals in de Memorie van Toelichting is opgenomen, is momenteel een traject gaande voor formalisering van schaal 18 in de bezoldiging van ambtenaren. Dit traject is ingezet aangezien schaal 18 als onderdeel van de ambtelijke structuur was voorzien bij de start van Land Curaçao in 2010 en sindsdien ook wordt toegepast voor de bezoldiging van de secretarissen-generaal. Dit traject tot formalisering is niet afgerond.”
In de NvW is verder opgenomen: ,,Het doorwerken van een eventuele formalisering van schaal 18, kan enkel geschieden na beëindiging van de korting.” En: ,,Het komt de regering wenselijk voor dat formalisering van schaal 18 niet kan doorwerken gedurende de periode dat het Land kampt met de negatieve effecten van de Covid-19-pandemie.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).