Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Er wordt hard gewerkt aan de afvalwatervisies voor de BES-eilanden en ook de klimaatplannen zijn, in meer of mindere mate, in ontwikkeling. Dit schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in zijn Verzamelbrief Actualiteiten Water die hij gisteren aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

BESwaterIn de verzamelbrief geeft Harbers een update over de stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein en Caribisch Nederland (CN) wordt daarin niet vergeten. Allereerst wordt opgesomd wat er tot nu toe allemaal gebeurd is en wat er nog in de pijplijn zit. Vanuit het koopkrachtpakket CN is naast de 7,8 miljoen euro die IenW subsidieert aan drinkwater 1,2 miljoen extra beschikbaar gekomen om in 2024 de vaste drinkwatertarieven op Bonaire en Sint Eustatius en de tarieven van het gebottelde water en het door middel van reverse osmose ontzilte water op Saba verder te verlagen. ,,Op Bonaire en Sint Eustatius zijn dankzij de extra subsidie de vaste tarieven met ruim 50 procent verlaagd ten opzichte van de gesubsidieerde tarieven in 2023. Saba verlaagt op 1 juli de tarieven van het gebottelde water ook met ruim 50 procent. De tarieven voor het reverse osmose-water worden verlaagd zodra de onderhandelingen met de watervervoerders over een nieuw contract zijn afgerond”, aldus Harbers.
Op Sint Eustatius wordt het meerjarige investeringstraject (4,5 miljoen euro) om het drinkwaternet te verbeteren en uit te breiden eind dit jaar conform schema grotendeels afgerond. ,,Eén stuk leiding is afhankelijk van de aanleg van een weg en loopt waarschijnlijk vertraging op”, zo laat Harbers de Kamer weten. Vanwege onvoorziene nieuwe lekverliezen heeft IenW vorig jaar een extra subsidie van ongeveer 2,1 miljoen aan het nutsbedrijf Stuco toegekend om vier leidingen te vervangen waar de waterdruk hoog is en veel lekkage voorkomt. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting ook eind dit jaar afgerond. Verder is het project van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius om de klif achter de water- en energieproductiefaciliteiten van Stuco te versterken bijna afgerond zodat het risico van vallende stenen sterk verminderd wordt.
Zoals toegezegd in de brief voor het Wetgevingsoverleg Water van 29 januari 2024 wordt de Kamer door de minister geïnformeerd over de voortgang van de afvalwatervisie op Statia en Saba. ,,De afvalwatervisie voor Sint Eustatius is gereed. De volgende stap is het bepalen van de maatregelen. Daartoe is op Sint Eustatius een vervolgonderzoek gestart naar de meest geëigende afvalwateroplossing in de kuststrook en centrale afvalwaterverwerking.” Voor Saba is de concept-afvalwatervisie opgeleverd en wordt de uiteindelijke visie in augustus verwacht. Nader onderzoek naar de verspreiding van het afvalwater in de bodem is volgens Harbers nodig om te bepalen of en welke afvalwateroplossingen het beste geïmplementeerd kunnen worden. De afvalwatervisie voor Bonaire is eind juni 2023 opgeleverd aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Deze is echter nog niet aan het bestuurscollege Bonaire aangeboden en daardoor nog niet vastgesteld De volgende stap is het bepalen van de maatregelen. Er is nog geen aanvang gemaakt met de prioritering en uitvoering van de in de visie genoemde projecten. Het bestuurscollege werkt volgens Harbers nog aan een systematiek voor de afvalwaterheffing.
De BES-eilanden zijn gedurende 2024 bezig klimaatplannen te ontwikkelen, zoals eerder aan de Kamer toegezegd. Statia en Saba zijn al ver gevorderd in hun plannen, met een tijdspad en het inventariseren waar ondersteuning van het Rijk nodig is. Bonaire heeft sinds kort een nieuwe voorzitter van de klimaattafel, waardoor er nu stappen gezet kunnen worden om het klimaatplan te maken. Het Rijk ondersteunt de BES-eilanden met inzet van middelen en expertise. Zo is er opdracht gegeven voor een feitenrelaas dat gebruikt kan worden als basis voor deze klimaatplannen. In dit feitenrelaas staan de afgeronde en huidige acties rond klimaat op de BES-eilanden. Ook zullen hierin de te verwachte effecten van de klimaatverandering op de verschillende maatschappelijke en economische sectoren in kaart worden gebracht. Dit zal een basis vormen om te bepalen waar aanvullende maatregelen nodig zijn, vergelijkbaar met de risicodialogen zoals binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in Europees Nederland. CN wordt hiermee steeds meer integraal meegenomen bij Nederlands klimaatadaptatiebeleid en zal ook onderdeel vormen van de herijking van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) in 2026.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.