Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Centraal Dialoog (CD) Bonaire is van mening dat uiterlijk per 1 januari 2024 het sociaal minimum in Caribisch Nederland (CN) moet worden toegepast en dat zij die werken een inkomen krijgen dat neerkomt op 130 procent van dit sociaal minimum. Dit staat in de ‘routekaart naar een aanvaardbaar inkomen in een gezonde economie in Bonaire’ van de CD.

BONroutekaartDe Centraal Dialoog (CD) is een lokaal overlegorgaan van werkgevers, vakbonden, lokale overheid en Kamer van Koophandel onder het voorzitterschap van de gezaghebber. Dit met als doel om door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. De CD treedt daarbij niet in de plaats van de eigen (bestuurlijke) verantwoordelijkheden van ieder der partijen alsmede van die van de Rijksoverheid. De op 6 april 2023 gepresenteerde routekaart is een verdere uitwerking van het Akkoord van Kralendijk in concrete maatregelen om de welvaart op Bonaire te verhogen. ,,De in het akkoord voorgestelde verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) zijn geheel tenietgedaan door de hoge inflatiecijfers en ook de maatregelen om de kosten te reduceren hebben nauwelijks effect omdat zij of te beperkt zijn of van tijdelijke aard”, aldus de CD.
Vastgesteld wordt dat het tempo waarmee telkens maatregelen aan de inkomenskant kunnen worden genomen en de weerbarstigheid van het beheersen of terugdringen van de kosten een beeld geven dat realisatie van een bestaansminimum en een daarbij passend WML nog vele jaren zal duren. ,,Het is bovendien de vraag in hoeverre de rekening van een verhoging van de lonen voortdurend bij de werkgevers kan worden gelegd, zonder op de andere sporen resultaat te bereiken”, aldus de CD die van mening is dat een bredere, concretere en snellere aanpak nodig is om er voor te zorgen dat het eiland in een hogere staat van welvaart wordt gebracht.
In de routekaart wordt uitgegaan van de cijfers zoals die gepresenteerd zijn in het rapport van Regioplan, gecorrigeerd met de inflatie. Voor een alleenstaande betekent het dat er minimaal 1.537 dollar nodig is om rond te kunnen komen. Voor een echtpaar is dit 2.091 dollar. De AOV moet naar 1.047 dollar voor een alleenstaande en naar 1.562 voor een echtpaar. Voor de onderstand zijn de bedragen respectievelijk 936 en 1.621 dollar.
Op korte termijn, uiterlijk 1 januari 2024, worden er zeven maatregelen voorgesteld om de gewenste koopkracht te realiseren. Daarnaast stelt de CD een aantal maatregelen voor de middellange termijn tot uiterlijk 1 januari 2027 voor, die enerzijds de kosten sterk kunnen reduceren en anderzijds de inwoners van Bonaire een beter perspectief zullen bieden om zich inkomen te verwerven boven het WML.

  • Maatregelen voor de korte termijn...
  • Maatregelen voor de langere termijn...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.