Al het nieuws

Eerste goedkeurende accountantsverklaring komt pas in 2023

Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire realiseert tot en met het derde kwartaal een positief resultaat van 10,8 miljoen dollar maar hoe dit precies tot stand komt wordt niet altijd even duidelijk toegelicht en de goedkeurende accountantsverklaring zal niet over het jaar 2022 worden afgegeven, zoals de afspraak was, maar pas in 2023. Waarom dit zo is blijft onduidelijk.

bononvoldoendeDit schrijft het College financieel toezicht (Cft) in zijn reactie op de derde uitvoeringsrapportage (UR) en de voorgestelde begrotingswijzingen (BW) 2022.
In de op 16 juni 2022 tussen Nederland en het Openbaar Lichaam Bonaire gesloten ‘Bestuurlijke werkafspraken Bonaire’ is overeengekomen dat Bonaire zorgdraagt voor een goedkeurende accountantsverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid bij de jaarrekening 2022. Echter, Bonaire heeft in het derde kwartaal van 2022 een hernieuwd plan van aanpak ter verbetering van het financieel beheer opgesteld en hieruit blijkt dat de deadline voor een goedkeurende accountantsverklaring is verschoven naar 2023. De verschuiving van deze deadline wordt volgens het Cft niet nader toegelicht in het plan van aanpak.
Het resultaat van 10,8 miljoen dollar wordt beïnvloed door de bijzondere uitkeringen en aangezien deze vaak worden toegekend voor meerdere jaren tegelijk worden ze door het Cft buiten beschouwing gelaten. Het voorlopig positief resultaat bedraagt dan 6,5 miljoen dollar. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere belastingbaten en vertraging in de realisatie van de lasten, er wordt dus minder uitgegeven dan de bedoeling was. De hogere belastingbaten komen volgens Bonaire voort uit de op 1 juli 2022 geïntroduceerde wijze van heffen en innen van de toeristenbelasting, maar deze aanname wordt verder niet cijfermatig toegelicht. Daarom wil het Cft in de vierde UR van 2022 een onderbouwing van de baten uit de toeristenbelasting. In de derde UR is een bedrag van 7,2 miljoen aan verplichtingen (toekomstige uitgaven) opgenomen en Bonaire verwacht dat deze verplichtingen nog dit jaar tot lasten leiden. Het Cft vraagt nadrukkelijk te sturen op de realisatie van de begrote lasten. Tegenover de hogere belastingbaten staan fors lagere inkomsten uit huren en pachten. Tot en met het derde kwartaal realiseert Bonaire slechts 0,2 miljoen aan baten uit huren en pachten, terwijl voor 2022 meer dan vijf miljoen dollar is begroot. Dit verschil wordt niet nader toegelicht en het Cft verzoekt ook hierover nader te worden geïnformeerd in de vierde UR van 2022.
Het College is soms positief maar komt in zijn reactie met meer kritische kanttekeningen. ,,Ten opzichte van de tweede UR is de verantwoording van de bijzondere uitkeringen verbeterd en er is een nieuwe paragraaf beleidsverantwoording toegevoegd, maar het Cft mist voldoende aansluiting tussen de beleidsinformatie op functieniveau en de financiële informatie op het niveau van de economische categorieën”, aldus het College in zijn brief. Tevens ontbreekt een uitsplitsing van de lokale heffingen én informatie over het verwachte resultaat voor 2022, blijft de toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting in sommige gevallen achterwege en beschikt het Cft niet over de voorlopige cijfers 2021 van de overheidsentiteiten. Een punt van zorg is bovendien dat de personeelslasten achterlopen ten opzichte van de begroting, door het niet invullen van vacatures. Uit de derde UR 2022 blijkt dat de personeelsbezetting in het derde kwartaal zelfs flink is gedaald met 21 voltijdbanen. Het Cft adviseert Bonaire na te gaan in hoeverre de openstaande vacatures nog in 2022 ingevuld kunnen worden, en indien nodig de begroting hierop aan te passen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.