Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Net als eerder deze week met Saba en Sint Eustatius, heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties ook nieuwe afspraken gemaakt met Bonaire. Hiervoor is extra geld uitgetrokken door het kabinet.

BONafsprakenHet nieuwe akkoord loopt net als met de andere eilanden tot de verkiezingen van 2023. Na de verkiezingen hoopt Van Huffelen met het dan aangetreden bestuurscollege en de nieuwe eilandsraad een langeretermijnakkoord te sluiten.
,,Een mooie mix van acties die zichtbaar verschil maken voor de inwoners van Bonaire”, zei Van Huffelen na de ondertekening van het akkoord donderdag. Gezaghebber Edison Rijna is blij met de extra middelen en de ‘actieve houding’ van het Rijk. Bonaire kan nu verder bouwen aan een duurzame ontwikkeling en verder professionaliseren. Rijna: ,,Bonaire wil dit meer en meer zelfstandig doen.”
Speerpunt van alle bestuurlijke werkafspraken is dat merkbare verbeteringen voor de inwoners van Bonaire worden gerealiseerd. Naast aandacht voor bestuurs- en uitvoeringskracht, de sociale agenda (met een focus op aanpak armoede) en inzet op ruimtelijke en economische ontwikkeling, zijn er ook afspraken over een nieuwe bibliotheek en zal worden ingezet op jeugdparticipatie om jongeren te stimuleren zich (politiek) in te zetten voor de ontwikkeling van Bonaire.
In de werkafspraken zijn programma’s meegenomen die voortkomen uit de 30 miljoen euro die het kabinet via het coalitieakkoord structureel voor Caribisch Nederland beschikbaar stelt. Zo is er 2,2 miljoen euro beschikbaar voor het wegwerken van achterstanden, 1,7 miljoen voor het versterken van de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam, 1,4 miljoen voor het ontwikkelen van wijken en 1 miljoen voor arbeidsbemiddeling.
De huidige afspraken sluiten aan op het Bestuursakkoord 2018-2022 waarmee volgens de bestuurders mooie resultaten zijn geboekt. Als resultaten worden genoemd dat sleutelposities binnen het Openbaar Lichaam Bonaire zijn ingevuld, er zijn trainingsprogramma´s opgezet en er zijn twinning initiatieven met gemeenten in Europees Nederland gestart. Het job-centrum is gerealiseerd, er worden stappen gezet in de verbetering van de kinderopvang, de renovatie van de grote wegen is in volle gang en het aanbod sociale huurwoningen wordt uitgebreid.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor de jaarlijkse verhoging van het minimumloon, met als doel dat het ijkpunt sociaal minimum in 2025 wordt gerealiseerd. De minimumuitkeringen gaan mee omhoog, de kinderbijslag wordt verhoogd en ook de inzet op de verlaging van de kosten voor drinkwater en internet gaan door. In het armoedebeleid krijgen onder andere schuldhulpverlening en verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt aandacht.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).